Türük

Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

2013 Yıl:1, Sayı:2

Sayfa:137-173                                                                                                                                                                                                                                        

ISSN: 2147-8872    

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ANLAM BİLİMİ BİBLİYOGRAFYASI

Mehmet Hazar*

Özet

Son yıllarda Türkiye’de anlam bilimi çalışmaları artmaya başladı. Çeşitli anabilim dallarında anlam bilimiyle ilgilenen araştırmacılar çoğaldı. Anlam bilimi hakkında daha fazla akademik araştırmalara ihtiyaç vardır. Nitekim bu durum son yıllarda akademik çalışmaların sayısının artmasına vesile olmuştur.

Çalışmalar, yazar adı, yayım yılı, makale adı / bildiri adı, dergi / kitap / tez / internet ve sayfa numarası belirtilerek verilmiştir. Sırasıyla anlam bilimi ile ilgili kitaplar, içeriğinin bir kısmı anlam bilimi ile ilgili olan kitaplar, sözlük ve ansiklopediler, makaleler, bildiriler, tezler, çeviriler, internet sayfaları ve Türk anlam bilim çalışmalarında geçen bazı yabancı kaynaklar verildi.  Bu bibliyografya, Türkoloji alanında ve anlam bilimi konusunda çalışan bilim adamlarına yararlı bir kaynak olması ümidiyle ilim dünyasına sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler:  Anlam Bilimi, Bibliyografya, Terim, Türkçe, Türklük Bilimi.

BIBLIOGRAPHY OF TURKEY TURKISH SEMANTİC

Abstract

In recent years, studies began to rise semantics. Several departments have proliferated researchers interested in semantics. There is a need for more academic research in semantics. Indeed, this has been the case in recent years to increase the number of academic papers. Studies, the author's name, year of publication, title of the article / paper title, journal / book / thesis / internet and is given by specifying the page number. Respectively, books on semantics, related to the semantics of the content of some books, dictionaries and encyclopedias, articles, papers, theses, translations, web pages, and some foreign sources of Turkey is the meaning of science studies. This bibliography Turcology scientists working in the field of science and a useful source of meaning in the hope of being presented to the world of science.

Keywords: Semantics, bibliography, term, Turkish, turcology.

·       Yrd. Doç. Dr., Nevşehir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, mhazar@nevsehir.edu.tr

GİRİŞ

Eski bir disiplin olan dil bilgisi çalışmalarında ses, şekil ve cümle bilgisinden sonra anlamın anlamını inceleyen anlam bilgisi (<Yun. semantikos [<semiotikos “işaret ilmi”] “manalı, gizli anlamı olan/İng. significant”) gelir. Vurgu gibi anlamı etkileyen her şey anlam bilimi ile alakalı olabilir. İlmü’l belâga (retorik, hitabe) etkileyici konuşmayı temin ettiği için anlam bilimi konularına dâhil edilmiştir. “Sembol, gönderge, sözcükler ve sözlükbirim (<İng. lexseme), düz anlam, yan anlam, dolaylı anlatım, iki anlamlılık, mecaz, teşbih, anlam bilgisi alanları, eş anlamlılık, zıt anlamlılık, eş dizimlik, ifade ve deyim, anlam değişikliği, köken bilgisi çok anlamlılık, eşadlılık, eş yazımlık ve sözlükçülük” anlam bilimiyle bağlantılı konulardan bazılarıdır (Demir, ET: 19.09.2013).

Doğuda anlambilim çalışmaları:

Dil çalışmaları Eski Hint ve Yunan’da başladığı bilinmektedir. Kelami görüşleri kullanarak anlam bilimi yöntemiyle fikirlerini sistemleştirip derinleştiren – Ebul-Muîn en-Nesefi (1047-1115)’nin eserlerinde (özellikle Tabsiretü’l-Edille’sinde) anlam bilimi metodu görülmektedir (Atay 1996: 111, Nesefi 2003: C. 2). Göstergelerle, ya da sözlükler ve önermelerle, onların dile getirdiği anlam arasındaki bağlantıyı inceleyen bilgi dalına anlam bilimi deniyor. İslam ilimlerinde buna ilmü’l-meânî (sözün duruma ve gereğine göre söylenmesi ilmi) denir. Belâğat ilmi (sözün açık, uygun ve duruma göre uygun söylenmesi ilmi) de anlam bilimiyle alakalıdır (Karabey 2000). Buna (anlam bilimine) düşüncelerin, duyguların anlatımında tutulacak yolları gösteren beyan ilmi ve duruma uygun açık ve düzgün sözcükler yanında sözü süslü söyleme yollarını öğreten bedî‘ ilmi de eklenebilir (Atay 1996: 112).

Batıda anlambilim çalışmaları:

17. yüzyılda (1635) Fransız Akademisinin (Académie Française) kurulmasıyla dil bilgisi çalışmaları kurallara bağlandı ve Port Royal’in takipçileri, düşünürleri dil üzerine yönlendirdi ve anlam bilimi sorunları gündeme gelmeye başladı. İnsanın temel fikirlerinin fıtri olduğunu dile getiren İngiliz John Locke (1632-1704) sözcüklerin anlamları üzerinde duruyor. Aynı çağda insanın dil, gelenek ve imgelem ( insanın istediği şeyleri gözünde canlandırabilme yetisinin ürünlerini kapsayan evren) tarafından yaratılan eserlere körü körüne bağlanılmasının zararlı ve yıkıcı etkilerini betimleyen Francis Bacon (1561-1626), 18. yüzyılda Alman dilinin gelişmesi için prensipler ortaya atan Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), dil düşüncenin ürünüdür diyen Alman filozof Johann Gottfried von Herder (1744-1803) ve Herder’den etkilenerek dili bir etkinlik olarak gören W. von Humboldt, dilin düşünceyle ilgisine eğiliyorlardı (Aksan 1999: 17). 19. yüzyılda Alman dilci K. Reisig 1826-1827 yıllarında Latin Dilbilimi Üzerine Dersler kitabını hazırlarken Semasiologie başlığına geniş yer verir. Tamba-Mecz, Breal gibi dildeki anlamların gelişmesini inceleyen gelişmeci dönem (1883-1931), Ulmann gibi sözcüklerin tarihini inceleyen karma dönem (1931-1963), Chomsky gibi tümce anlam bilimini inceleyen dilsel modeller dönemi (1963 ve sonrası) diye anlam bilimini üçe ayırır. Anlam biliminde sözcük anlam bilimi ve tümce anlam bilimi diye iki alt alan görülür. Özcan Başkan Batıdaki çalışmaları, dini efsaneleri içeren söylenciler dönemi, felsefe odaklı klasik diller dönemi, İncil’in yerel dillere tercümesiyle başlayan dünya diller dönemi, bilgiye değer verilen bilimsellik dönemi diye dörde ayırır.  (Demir, ET: 19.09.2013). 1897’de  Fransız M. Bréal sémantique terimiyle dilbiliminde yeni bir çalışma başlatıyor (Aksan 1999: 17). Artık semantik bir ilim kolu hâline gelmeye başlıyor ve konuşma şekillerini, manalarını,  değişmelerini ve gelişmelerini konu ediniyor, dilin mahiyeti ve yapısıyla ilgileniyor (Atay 1996: 112). Anlama ve anlatmaya (siyak-sibaka) dayanan semantik bir asrı aşan ilim dalıdır. 1900 yılında Bréal’ın Semantik adlı kitabı ortaya çıktı. Alfred Tarski (1901-1983) 1930'larda mantıkta önemli bir çalışma olan semantik yöntemini biçimlendirmiştir. Bu yöntem anlamları ile anlamların gösterdiği simgeler arasındaki ilgiyi ele alarak irdelemektedir. Daha başlangıçta anlam bilim, dil çalışmalarında yeni imkânlar açmış ve bu gibi nesne-anlam ilgileri tartışmalarında doğal bir yöntem önermiştir (Atay 1996: 113). 1957’den itibaren yeni dilbilim akımları oluştu. “Üretimsel dil bilgisinin kurucusu Chomsky’nin Syntactic Structures adlı kitabında (1957) tümcenin anlam boyutu dikkate alınmamıştı, ancak bu eksiklik ondan sonraki Aspect of the Theory of Syntax adlı kitabında (1965) giderilmişti (Toklu 2003: 88).  1958’de R. Feys anlam bilimin henüz açıkça tanımlanamadığını belirtmiştir (Atay 1996: 114). “Anlam, çok tartışılan, tanımı konusunda bir görüş birliği bulunmayan çok geniş oylumlu bir alandır. Bunu Ullman,  Semantics (1962) adlı kitabında, ‘anlam, anlam kuramının en bulanık ve en çok tartışılan konularından biridir’ sözleriyle belirtmekte” (Toklu 2003: 88).  1963’ten itibaren Chomsky, Katz-Fodor… gibi bilginlerden sonra sözcüğün anlam biliminden tümce anlam bilimine geçiş başlamıştır (Aksan 1999: 17). Gramer başlığı altında “düşüncede birbiriyle ilgili fikir ve anlam öğelerini inceleyen” anlam bilgisi (sémantique) de yerini almıştır (Dilaçar 1968: 54). Anlam biliminin genel ilkeleri ve anlamın yapısı ortaya çıktı (Lyons 1983: 358).  20. yüzyılda Wittgenstein’in sayesinde Felsefi semantikte edimbilim felsefenin bir dalı oldu. Wittgenstein, bir kelimenin anlamına değil nasıl kullanıldığına bakılması gerektiğini belirtir (Atay 1996: 114). Semantikte C. K. Ogden ve İ. A. Richards’ın The Meanin of Meanin (baskıları: 1923-1946), Alferd Korzybski’nin Science and Sanity-an İntroduction to Non-Aristotelien Systems and General Semantics (baskıları: 1923-1958), Geoffrey Leech’in Semantics The Study of Meaning(e) eserlerindeki konular dikkat çekicidir (Atay 1996: 123). 1984 yılında American Philological Association (APA)’ın düzenlediği toplantıda semantic (düşünülen anlamlar) ortaya atıldı.

Türkiye Türkçesindeki anlam bilim çalışmaları:

1971’de Türk dilinin Oğuz grubu lehçelerinden Azerbaycan Türkçesi üzerine fiillerin anlamlarının art zamanlı olarak incelemesini Bağırov yaptı (Abid 2006: 5, 13, 79, 100). Yine 1971 yılında Türkiye’de yayımlanan Anlam Bilimi ve Türk Anlam Bilimi adlı eser bu alanda ilk olma özelliğini taşıdı (Aksan 2009: 5). Ziya Gökalp’ın anlamla ilgili düşünceleri irdelendi ( Zülfikar 1990: 1). Anlam biliminin sorunlarına değinildi (Kocaman 1992: 87). Anlam değişmelerinde inanış, kültür, yaşayış ve teknoloji önemli bir etkendir. Bu açıdan toplum dil bilimi ile anlam bilimi iç içedir (Ercilasun 2009: 150). Sosyolojik açıdan anlam biliminin tanımı şöyle yapılmaktadır: Sözcüklerin anlamlarını, tarihi gelişmelerini, sözcüklerin kullanılış yapılarını, sözcükleri insan fikriyle ve hareketleriyle inceleyen bilim anlam bilimidir. Türk dili lehçelerinden birbirlerine aktarma  (Uğurlu 2000: 59) veya yabancı dillerden Türk dili lehçelerine tercüme faaliyetlerinde bir nevi tuzak kelime olabilecek yalancı eşdeğerlik ve Türkçe çevirileri eşdeğerlik bağlamındaki çalışmaları ayrıca değerlendirmek lazım (Demir 2009: 35). Aktarma ve çeviri bibliyografyasını da eklenirse çalışmanın hacmi çok artacağı için konuya sadece dikkat çekildi.

Son olarak anlam bilimini ege-edebiyat internet sayfasından daha yaygın şekilde öğreten Rıza Filizok ile karşılaşılır. Burada “anlam biliminin temel kavramları, dolaylı anlam, Türk-İslâm medeniyetinde delalet teorisi, her cümlede en azından üç zaman vardır, yorumlayıcı anlam bilimi ve anlamın dört unsuru, Potier’e göre sem, semem, klasemem, Greimas’a göre en küçük anlamlı birimler, işaret veya gösterge nedir, batı retoriğinde anlam tasnifleri, hakiki anlam (Soner Akşehirli), anlam bilimin üç yöntemi, çok anlamlılık / polysemie, isim cümleleri kaç tip anlam üretir, anlam değişmeleri, mantık ve anlam, izotopi / yerdeşlik nedir?, anlam olgularının sınıflandırılması, anlam değişmeleri ve edebi sanatlar, anlam bağıntılardan doğar, anlam bilimi (Ulmann, çeviren: A. Kocaman), belâgat sözlüğü, temel anlam ve yan anlam, bir düşünce tipi olarak karşıt kelimeler” başlıkları altında konular ege-edebiyat sayfasında sunulur.

Sonuç:

Aşağıda, bilhassa tezlerde görüldüğü üzere anlam bilimi ilahiyat bilimlerinden Türklük bilimine kadar birçok sahayı kapsamaktadır. Yukarıdaki tarihçeden sonra aşağıda beş yüzden fazla çalışmanın künyesi sunulmaktadır. Bibliyografyanın hazırlandığı süre içinde yeni çalışmalar neşredilmekteydi. Şüphesiz bu çalışmaya eklenebilecek bazı eserler olacaktır. Bu makale tarafımızdan kitap şekline dönüştürülmektedir. Bibliyografya kitabına gözden kaçan eserler eklenecektir. Ancak bütün eksikliğine rağmen faydalı olacaktır. Anlam biliminde de Türk dilinin gücü irdelenmeye devam edilmelidir. Bunun bir merkez tarafından sağlıklı yapılabilmesi için Türk Anlam Bilimi Araştırmaları Enstitüsü şeklinde bir kurumun oluşturulması düşünülebilir.

ANLAM BİLİMİ İLE İLGİLİ KİTAPLAR

A) Konusu Anlam Bilimi İle İlgili Olanlar

Aksan, Doğan (2009), Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, (5. baskı), Ankara: Engin Yayınları, 232 s.

Aksan, Doğan, vd.  (1981),  Dil, Anlam, Sözcük: Anlambilim ve Sözcükbilim Konuları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayınları, 150 s.

Arıklı, N., vd. (1969), Semantik Akımları, İstanbul: Yeni İnsan Yayını, 47 s.

Arslan Erol, Hülya (2008), Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri, Ankara: TDK yayınları, 824 s.

Bağırov, Cafer (1971), Azerbaycan Dilinde Fe’llerin Leksik-Semantik İnkşafı, Bakü, 134 s.

Bilgin, Muhittin (2002), Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 657 s.

Bolelli, Nusrettin (2001), Belâgat (Beyân-Me'ânî-Bedî' İlimleri / Arap Edebiyatı), İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı / İlmi Eserler Dizisi, 575 s.

Coşkun, Menderes (2007), Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar, İstanbul: Dergah Yayınları, 270 s.

Cündioglu, Dücane (1997), Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi, İstanbul: TibyanYayınları, 264 s.

Cündioglu, Dücane (2005), Anlamın Buharlaşması ve Kur'an, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 182 s.

Denkel, Arda (1996), Anlam ve Nedensellik, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 218 s.

Duymaz, Enes-Turan, Abdulkadir (2006), Türkçede Anlam Bilgisi, Birleşik Yayınevi, 330 s.

Erdem, Melek (2003), Türkmen Türkçesinde Meteforlar, Ankara: KÖKSAV Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizi, 315 s.

Erkman Akerson, Fatma (1991), Anlam-Çeviri-Karşılaştırma, İstanbul: ABC Yayınları, 149 s.

Filizok, Rıza (2001), Anlam Analizine Giriş, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, 160 s.

Gezgin, Ali Galip (2003), “Kur’an’da Semantik ve Metod ve Kur’an’da Kavm Kelimesinin Semantik Analizi”, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 352 s.

Gezgin, Ali Galip (2002), Tefsirde Semantik Metod, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 352 s.

Görgün, Tahsin (2003), Anlam ve Yorum: Dinî Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması, İstanbul: Gelenek Yayıncılık, 184 s.

Grunberg, Teo (2006), Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme, Yapı Kredi Yayınları. İlk basımı (1970): Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakultesi yayınları, 383 s.

Gurbanov, Afad (1964), Muasir Azerbaycan Dilinin Semasiologiyası, Bakı, 140 s.

Güman, Osman (2008), Abdülkahir el-Cürcânî Delâilü'l-İ'câz, Sözdizimi ve Anlambilimi, (Çeviri), İstanbul: Litera Yayınları, 472 s.

Karabey, Turgut, ve Atalay, Atalay Cevdet (2000), Ahmet Cevdet Paşa Belâgat-ı Osmâniye, Ankara: Akçağ Yayınları, 215 s.

Kılıç, Veysel (2009), Anlambilime Giriş -Temel Kavramlar-, İstanbul: Papatya Yayıncılık Eğitim, 128 s.

İşler, Emrullah (1997), Türkçede Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelime ve Kelime Grupları, İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 174 s.

Moment Atış, Sarah (1983), Semantic Structuring in the Modern Turkish Short Story: An Analysis of The Dreams of Abdullah Efendi, Brill Academic Publishers, 205 s.

Mungan, Güler (2002), Türkçede Fiillerden Türetilmiş İsimlerin Morfolojik ve Semantik Yönden İncelenmesi, İstanbul: Simurg Yayınları, 168 s.

Saruhan, Müfit Selim  (2005), İslâm Düşüncesinde "İsti'are" (Metafor), Ankara: Bizim Büro Basımevi, XI+83 s.

Toğrol, Beğlan (1967), Duygusal Anlam Sistemleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Matbaası, 46 s.

Tuncer, Murat İsmet ve Uğur, Nizamettin (1988), Türkçe Kavrayım Gücü I, Ankara: Dönüşüm Yayınları, 156 s.

Uğur, Nizamettin (2003), Anlambilim/ Sözcüğün Anlam Açılımı, Ankara: Doruk Yayınları, 256 s.

Verdiyeva Z.,  vd. (1979), Azerbaycan Dilinin Semasiologiyası, Baku: Maarif Neşriyyatı,  206 s.

Yetiş, Kâzım (2006), Belâgattan Retoriğe, İstanbul: Kitabevi Yayınları, s. 546.

Yılmaz, Hasan (2007), Semantik Analiz Yönteminin Kur’ân’a Uygulanması, Bursa: KURAV (Kur’ân Arastırmaları Vakfı) Yayını, 229 s.

Yücel, Tahsin (1969), L'imaginaire de Bernanos, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayını,  120 s.

B) İçeriğinin Bir Kısmı Anlam Bilimi İle İlgili Olanlar:

Ahanov, Kaken (2008), Dil Biliminin Esasları, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları, 464 s.

Akerson, Fatma Erkman (2005), Göstergebilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yayınları, 262 s.

Akerson, Fatma Erkman (2008), Türkçe Örneklerle Dile Genel Bir Bakış, (Genişletilmiş Yeni Basım), İstanbul: Multilingual Yayınları, 282 s.

Aksan, Doğan (1982), Dilbilim Seçkisi, Ankara, Türk Dil Kurumu yayınları, 250 s.

Aksan, Doğan (1986), Türkçenin Gücü, Ankara: Türkiye İş Bankası yayınları, 201 s.

Aksan, Doğan (1993), Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Ankara: Şafak Matbaacılık, 290 s.

Aksan, Doğan (2002), Anadilimizin Söz Denizinde, Ankara: Bilgi Yayınevi, 253 s.

Aksan, Doğan (2003), “Anlambilim Açısından Türkçenin Sözvarlığı”, Günümüz Dilbilim Çalışmaları, İstanbul: Multilingual Yayınları, s. 26-34.

Aksan, Doğan (2003), Dil Şu Büyülü Düzen..., Ankara: Bilgi Yayınevi, 184 s.

Aksan, Doğan (2004), “Anlambilim, İlgili Alanlar ve Türkçe”, Dilbilim ve Türkçe Yazıları, İstanbul, Multilingual Yayınları, s. 307-317.

Aksan, Doğan (2004), “Kelimebilimi ve Anlambilimi Ölçütlerinden Yararlanarak Bir Yazı Dilinin Eskiliğini Saptama Yolları I: Kavram Alanı-Kelime Ailesi İlişkileri ve Türk Yazı Dilinin Eskiliği Üzerine”, Dilbilim ve Türkçe Yazıları,  İstanbul: Multilingual Yayınları, s. 110-118.

Aksan, Doğan (2004), “Şiir Dilinin Kimi Semantik Özellikleri Üzerine Gözlemler”, Dilbilim ve Türkçe Yazıları,  İstanbul: Multilingual Yayınları, s. 291-300.

Aksan, Doğan (2004), “Türk Anlambilimine Giriş-Anlam Değişmeleri I”, Dilbilim ve Türkçe Yazıları, İstanbul: Multilingual Yayınları, s. 65-79.

Aksan, Doğan (2004), “Türk Anlambilimini Ana Çizgileri Üzerine”, Dilbilim ve Türkçe Yazıları,   İstanbul: Multilingual Yayınları, s. 301-306.

Aksan, Doğan (2004), Dilbilim ve Türkçe Yazıları, İstanbul: Multilingual Yayınları, 426 s.

Aksan, Doğan (2004), Following the Traces of Pre-Turkic-En Eski Türkçenin İzlerinde, Multilingual Yayınları, 146 s.

Aksan, Doğan (2005), Türkçenin Zenginlikleri İncelikleri, Ankara: Bilgi Yayınevi, 231 s.

Aksan, Doğan (2007) Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim I-II-III, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları, 566 s.

Aksan, Doğan, (1996), Türkçenin Sözvarlığı, Ankara: Engin Yayınları, 249 s.

Aslan, Sema ve Nurettin Demir (2009),  “Anlambilim”, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım i, Ankara: Nobel Yayınları, s. 137-147.

Ay, Sıla (2009), Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International Conference on Turkish Linguistics, August 6-8, 2008, Otto Harrassowitz Verlag, 470 s.

Aydın, Mehmet (2007), Dilbilim El Kitabı, İstanbul: 3F Yayınevi, 184 s.

Banarlı, Nihat Sami (2013), Türkçenin Sırları, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 317 s.

Başkan, Özcan (1967), Lenguistik Metodu, İstanbul: Çağlayan Kitabevi, 191 s.

Başkan, Özcan (1988), Bildirişim (İnsan-Dili ve Ötesi), İstanbul: Altın Kitaplar, 491 s.

Başkan, Özcan (2006), Dilde Yaratıcılık, İstanbul: Multilingual Yayınları, 352 s.

Baudrillard, Jean (2005), Anahtar Sözcükler, İstanbul: Paragraf Yayınevi,  103 s.

Bayrav, Süheyla ve Yergüz, İsmail (2002), Okuma Anlama Yorumlama (Bir Yaklaşım Denemesi), Multilingual Yayınları, 167 s.

Boz, Erdoğan (2012), Türkiye Türkçesi Biçim Bilgisi Biçimsel ve Anlamsal İşlevli (Tasnif Denemesi), Ankara: Gazi Kitabevi, 109 s. 

Çağdaş, Kemal (1974), Hint Eski Çağ Kültür Tarihine Giriş, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, 100 s.

Dağlarca , Fazıl Hüsnü  (1979), Yaramaz sözcükler, İstanbul: Kitap Yurdu, 64 s.

Demircan, Ömer (2010), Türkçede Düşüm ve İzleme-Türkçede Sözel Ayrımlarla Düşünmek, İstanbul: Derin Yayınları, 214 s.

Dilaçar, Agop (1968), “Karşılaştırmalı genel dilbilim” s. 48-51”, Dil, Diller ve Dilcilik, Ankara:Türk Dil Kurumu yayınları, 349 s.

Durak, Mustafa (2005) Terimden Anlama, (çeviri ve derleme), İstanbul: Multilingual Yayınları, 124 s.

Eker, Süer (2010), Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker Yayınları, s. 584-559.

Ergenç, İclal (2000), “Dilin Beyindeki Organizasyonu ve Konuşmanın Gerçekleşmesi, Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon, Ankara: Çizgi TıpYayınevi, s. 113-125.

Eziler Kıran, Ayşe (1993), Methodes d'analyses de textes, Metin Okuma ve İnceleme Yöntemleri, (Fransızca), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Lisans Tamamlama Programı, Anadolu Üniversitesi yayını: 596, Açıköğretim Fakültesi yayını: 280, Eskişehir, 159 s.

Gemalmaz, Efrasiyab (2010), Türkçenin Derin Yapısı, (Yayıma hazırlayan: Cengiz Alyılmaz-Osman Mert), Belen Yayınları, Ankara, 600 s.

Göktürk, Akşit (2002), Çeviri: Dillerin Dili, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 112 s.

Günay, Doğan (2007), Sözcükbilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yayınları, 312 s.

Günay, Doğan (2007), Metin Bilgisi, Multilingual Yayınları, (Multilingual, 2001, 2003, 373 s.), 3. baskı, 524 s.

İnan, İlhan (2012), Dil Felsefesi, (Editör: Demet Taşdelen), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi yayını: 2649, Açıköğretim Fakültesi yayını: 1615, 117 s.

Karaağaç, Günay (2005), Dil, Tarih ve İnsan, Ankara: Akçğa Yayınıları, 192 s.

Kıran, Zeynel ve Kıran, Ayşe (2010), Dilbilime Giriş, Ankara: Seçkin Yayınları. 437 s.

Naci, Muallim (1996), Edebiyat Terimleri (Istılâhât-ı Edebiyye), (Hazırlayan: M. A. Yekta Saraç), İstanbul: Gökkubbe Yayınları, 175 s.

Özsoy, Sumru, vd. (2011),  Genel Dilbilim I, (Editörler: Sumru Özsoy ve Zeynep Erk Emeksiz), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını: 2378,  Açıköğretim Fakültesi Yayını: 1375, 211 s.

Özsoy, Sumru, vd. (2011), Genel Dilbilim II, (Editörler: Sumru Özsoy ve Zeynep Erk Emeksiz), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını: 2429, Açıköğretim Fakültesi Yayını:  141, 212 s.

Perek, Faruk Z. (1961), Eski Çağda Dil Bilgisi Araştırmaları (Gramerin Doğuşu), İstanbul: İstanbul Üniversitesi yayınları, 124. s.

Rifat, Mehmet (2008), 20. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları Cilt: 1 Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 223 s.

Rifat, Mehmet (2008), 20. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları Cilt: 2 Temel Metinler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 341 s.

Rifat, Mehmet (2009), Göstergebilimin ABC’si, İstanbul: Say Yayınları, 160 s.

Rifat, Mehmet, (2007), Homo Semioticus ve Genel Göstergebilim Sorunları, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 156 s.

Sarı, Mustafa (2007), Türkçede Art Zamanlı Değişmeler (Yüz Hadis Yüz Hikâye Örneği), Ankara: Pagam A Yayınları, 358 s.

Sartre, Jean-Paul ve Hilâv, Selâhattin (1997), Sözcükler: Özyaşam Öyküsü, İstanbul: Can Yayınları, 188 s.

Su, Hüseyin (2004), Düşünce ve Dil, İstanbul: Hece Yayınları, 222 s.

Tekcan, Ali ve Göz, İlyas (2005), Türkçe Kelime Normları, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 255 s.

Toklu, Osman (2003),  “Anlambilim” s. 88-113, Dilbilime Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları, 168 s.

Topbaş, Saime Seyhun (2005), Dil ve Kavram Gelişimi, Ankara: Kök Yayıncılık, 211 s.

Tökel, Dursun Ali (2003), Divan Şiirinde Harf Simgeciliği, İstanbul: Hece Yayınları, 238 s.

Tura, Sabahat (1980), “Anlam ve Yorum”, Dilbilim ve Dil Bilgisi Konuşmaları 1: Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 465 Doruk Matbaacılık Sanayii, s.104-123.

Turan, Ümit Deniz ve Köse, Güldurmuşoğlu Gül (2011), Türkçe Cümle Bilgisi, Anlambilim, Edimbilim ve Söylem Çözümlemesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 171 s.

Uçan, Hilmi (2008), Dilbilim, Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi, İstanbul: Hece Yayınları, 296 s.

Uçar, Aygül (2009) “Anlambilimsel Bağlantılılık: Türkçe Eylemlerde Çokanlamlılık ve Eşladlılığın Ayrımı”, In Essays on Turkish Linguistics, (S. Ay; Ö. Aydin; İ Ergenç; S. Gökmen; S. İşsever, D. Peçenek, Eds.), Wiesbaden: Harrasotitz Verlag, pp: 207-216.

Uçar, Şahin (1994), Tarih Felsefesi Yazıları “Manâ ve Mazmun”, Ankara: İz Yayınları, 182 s.

Usta, Çiğdem (2005), Mizah Dilinin Gizemi, Ankara: Akçağ Yayınları, 208 s.

Uygur, Mermi (2012), Dilin Gücü, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 112 s.

Uzun, Leyla (1996), “Anlamlandırma Sürecinde Kimi Eğilimler ve Cinsiyet Değişkeni”, Dilbilim Araştırmaları, Ankara: Bizim Büro Basımevi, s. 88-89.

Uzun, Mehmet (2011), Zincirlenmiş Zamanlar Zincirlenmiş Sözcükler, İstanbul: İthaki Yayınları, 168 s.

Üçok, Necip (2004), Genel Dilbilim (Lengüistik), İstanbul: Multilingual Yayınları, 208 s.

Ülgen, Gülten, (2004), Kavram Geliştirme Kuramlar ve Uygulamalar, (4. baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 220 s.

Yalçın, Mehmet (2010), Şiirin Ortak Paydası 1 - Şiirbilime Giriş, İstanbul: İkaros Yayınları, 312 s.

Yücebaş, Hilmi (2004), Türk Mizahçıları Nüktedanlar ve Şairler, İstanbul: Leyla ile Mecnun Yayıncılık, 272 s.

Vardar, Berke (1999), Yirminci Yüzyıl Dilbilimi, İstanbul: Multilingual Yayınları, 304 s.

Yılmaz, Engin (2010), Uygulamalı Metin Bilgisi, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 191 s.

C) SÖZLÜK ve ANSİKLOPEDİLER:

Ağakay, M. Ali (1956), Türkçede Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 115 s.

Altınörs, Atakan (2000), Dil Felsefesi Sözlüğü, İstanbul: Paradigma.102 s.

Aslan, Sema (2002), “Eşanlamlılık”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, cilt I-II Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2820 s.

Cevizci, Ahmet (2003), Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 1, (Editör, bkz. Anlam, Anlama, Anlamlılık, Anlambilim, Anlam Kuramları), İstanbul: Etik Yayınları, 778 s.

Hazar, Mehmet ve Tarhan, Osman (2013), Türk Anlam Bilimi Terimleri Sözlüğü, Konya: Eğitim Yayınevi, 144 s.

Həsənbəy, Hadi (2005), Əş Anlam Sözlük Mütəradif Sözlər Sözlüyü, (bk. turuz.com/userfiles/ EsAnlam.pdf), Tebriz, 56 s.

Karaağaç, Günay (2013), Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları, 936 s.

Korkmaz, Zeynep (2010), Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları, 296 s.

Kürkçüoğlu, Kemal Edip (013), Tahirü’l-Mevlevî Edebiyat Lügati, İstanbul: Enderun Kitabevi, 184 s.

Rifat, Mehmet (2013), Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü, (Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 336 s.

Türk Dil Kurumu,  Türkçede Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü, Çevrimiçi: http://tdk.org.tr/ esveyakin/.

Vardar, Berke (1980), Dilbilim ve Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları, 231 s.

Vardar, Berke (2002), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Muttilingual Yabancı Dil Yayınları, 289 s.

Vardar, Berke ve Nükhet, Güz vd. (1998), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: ABC Kitabevi, 295 s.

Yalım, Özcan (1998), Türkçede Yakın ve Karşıt Anlamlılar Sözlüğü, İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları, 706 s.

Ç) ANLAM BİLİMİ İLE İLGİLİ MAKALELER

Aksan, Doğan (1969), “Türkçe Araştırmalarında Yeni Yollar”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları, s. 45-55.

Aksan, Doğan (1974), “Eşanlamlılık Sorunu ve Türk Yazı Dilinin Saptanmasında Eşanlamlılardan Yararlanma”, Türkoloji Dergisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Enstitüsü yayınları, C. VI, S. 1, s. 1-14.

Aksan, Doğan (1994), “Anlam Bilim, İlgili Alanlar ve Türkçe”, TÖMER Dil Dergisi Doğan Aksan Özel Sayısı, Ankara: Ankara Üniversitesi TÖMER yayınları, S. 16, s. 45-55.

Aktaş, Tahsin (2001), “Türkçe’de -mIş Ekinin Semantik Fonksiyonu ve Almanca’daki Karşılığı”, Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C. 11, S. 2, s. 43-56.

Altun, Mustafa (2004), “Eski Metinlerde Bir Semantik İnceleme Örneği: Hikmet-nâme”, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 7, s. 113-126.

Altınel, Halime Yüce (2003), “Reklamlarda İnsanbiçimsellik”, İletişim Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 1, 107-121.

Aslan, Hülya Erol (2002), “Tabu (Taboo) ve Kelimelerin Anlam Alanlarına Etkisi ”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, C. II, s. 35-56. 

Atan, Nurhayat (2008), “Tilki İle Yılan Metninin Göstergebilimsel Çözümlemesi”, Eğitim Fakültesi Dergisi, C. XXI, S. 2, s. 221-245.

Atay, Hüseyin (1996), “Semantik”, (Alt başlıkları: İnsan ve Hayvan Ayırtacı: Dil, Dil ve Düşünce, Semantik Nasıl Oluyor, Semantiğin Görevleri, Müphemlik, Dil-Oluş-Varlık), Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi yayını, S. 7, s. 111-141.

Atmaca, Emine (2012), “Eski Oğuz Türkçesinden Günümüz Türkiye Türkçesine Kadar Özelleşme Yoluyla Anlam daralmasına Uğrayan Kelimeler”, Turkish Studies Volume7/2 Spring, s. 129-143.

Aydemir,  Adem (2013), “Manevi Kültürümüze Ait İki Kelime ‘Ağıt’ ve ‘Sığıt’ Üzerine: Semantik Bir Yaklaşım”, Turkish Studies Volume 8/1 Winter, s. 781-802.

Aydın, Mehmet (2003), “Dil Biliminin Yoksul Akrabası: Anlam Bilimi”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Eylül 2003, C. LXXXVI, S. 621, s. 208-211.

Balcı, Hülya Aşkın (2009), “Yazılı basında Anlam Bilimi Sorunu”, Kastamonu Eğitim Dergisi, C. 17 No:1, s. 301-312.

Bayraktar, Nesrin (2000), “Artzamanlı Anlambilim Açısından Orhon Yazıtlarında Geçen Toplumsal Yaşamla İlgili Sözcüklerin Anlambilimsel Değerleri”, Türkbilig-Türkoloji Araştırmaları I, s. 209-218.

Boz, Erdoğan (2009), “Sözlükbirimlerin Tanımlanmasına Anlambilimsel Bir Bakış”, Turkish Studies Volume 4/4 Summer, s. 172-183.

Buran, Ahmet (2000), “Gakgo/Gakgoş Kelimesinin Kökeni ve Anlamı”, Türk Dili,, S. 578, s. 173-177.

Büyükkavvas Kuran, Şeyma (2012), “Antropoloji İle Anlambilim İlişkisi”, Turkish Studies Volume 7/4 Fall, s. 1167-1175.

Caferoğlu, Ahmet (1948), “Küçük, Çocuk, Enik Kelimelerinin Morfolojik ve Semantik Gelişmelerine Dair”, TD-B, Seri: III, S. 10-11, Ocak-Aralık 1947, s. 6-12.

Cem, Ayşen (2005), “Dil Bilgisi Öğretiminde Biçim-Anlamkullanım Üçlüsü: Ders Malzemesi Hazırlama ve Uygulama Önerisi”, Dil Dergisi, Ankara Üniversitesi: TÖMER Yayınları, S. 128, s. 7-11.

Çakır, Cemal (2004), “Anlamın Bağlam Açısından İncelenmesi: Kök Anlambilim ve Art Anlambilim” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 24, S. 3. s. 245-255.

Çetinkaya, Bayram (2007), “Bağlam İçerisinde Yürek ve Kalp Sözcükleri”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. IX, S. 1, s. 111-134.

Çetinkaya, Bayram (2009), “Eşdizimli Sözcükler”, Turkish Studies Volume 4/4 Summer, s. 196-206.

Çommadov, O. (1980), "Ata Dialektinın Leksika-Semantik Ayratınlıkları", (Redaktör: Ata Annanurov), Dialekt Leksikası, Aşgabat, s. 61-76.

Çürük, M. Selcen (2012), “Olumsuzluğun Anlatı Metinlerindeki İşlevleri Üzerine”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi-MTAD, C. 9, S. 4, s. 147-175.

Darga, Muhibbe (1980), “Hitit Yazıtlarında Geçen Tarsan Sözcüğünün Anlamı Hakkında”,  Anadolu Araştırmaları, C. VIII, s. 63-67.

Dartma, Bahattin (2004), “Kur’an Kelimesinin Semantik Ahalizi Üzerine”, Dinbilimleri Akademik Arastırma Dergisi, C. 4, S. 3, s. 14-15.

Dede, Mustafa (1982), “A semantic analysis of Turkish nominal compounds”, Journal of Human Sciences, Linguistics 1/1, pp. 87-102.

Demir, Sezgin ve Demirel, Şenel (2009), “Rıchard Bach’ın ‘Martı Jonathan Lıvıngston’ Adlı Anlatısının Türkçe Çevirilerinin Eşdeğerlik Bağlamında Değerlendirilmesi Üzerine Bir Deneme”, Dil Dergisi, S. 144, Nisan-Mayıs-Haziran 2009, s. 35-73.

Demirci, Kerim (2008). “Dilbilgiselleşme Üzerine Bir İnceleme”,  Bilig, S. 45, s. 131-146.

Demirezen, Mehmet, (1991), “Türkçeye İngilizceden Geçen Sözcükler ve Eşanlamlılık”, Dilbilim Araştırmaları, s. 133-136.

Divlekçi, Celalettin (2006), “Semantiğin Arap ve Batı Dünyasındaki Serüveni”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.47, S. 2, s. 259-265.

Doğan, Nuh (2011), “Türkiye Türkçesi Fiillerinde Eş Anlamlılık”,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 4, S. 19, s. 78-88.

Doğançay, Seran Aktuna ve Kamışlı, Sibel (1997), “Sözeylemler Bağlamında Türkçede Kibarlık İmleri”, Dilbilim Araştırmaları, s. 133-141.

Durak, Mustafa (2005), “Sözdizim, Anlambilim ve Edimbilim”, Terimden Anlama, İstanbul: Multilingual Yayınları, s. 57-64.

Durmuş, Mitat (2006), “Sesbirim- Anlambirim Arasındaki İlişkiler Düzeyi veMelih Cevdet Anday’ın Şiirlerinde Sesbirimsel Yinelemeler”, Hürriyet Gösteri, C. Mart 2006, S. 278, s.76-80.

Egro, Genciana Abazi (2009), “Dünyada ve Türkiye’de Anlam ve Kelime Değişmelerine İlişkin Araştırmalar Münasebetiyle”, Turkish Studies Volume 4/3 Spring, s. 841-870.

Egro, Genciana Abazi (2003), “Arnavutçadaki Türkçe Yapım Ekleri ve Bunların Anlamsal Değerleri ”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, C. 1999 I-II, S. 42, s. 59-78. 

Elza, Semedli (2012), “Asli Uzunlukların Azerbaycan Türkçesindeki Fonetik ve Semantik İzleri”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 5, S. 20, s. 127-132.

Engin, Yılmaz (2008), “Bir Dil Bilgisi Terimi/Kavramı ‘Olan Nitelik’ ve ‘Özellik’ Eş Anlamlı mıdır?”, Dil Dergisi, S. 3, s. 41-45.

Ercilasun, Ahmet B. (2009), “Türk Dili Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Sorunlar”, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Necmeddin Hacıeminoğlu Özel Sayısı, Sayı: 5, (bk. 149. s), s. 143-156.

Erdem, H. Sabri (2004), “İman Problemi ve Anlambilim”, AÜİFD, C.  XlV,  S. J II, s. 1-43.

Erdem, H. Sabri (2005), “Türk Kelâmcıları İbn Kemâl (1468-1534) ve Mustafa Sabri'de (1860-1954) Kader Problemi ve Anlambilim Açısından Bir Değerlendirme”, AÜİFD, C.  46,  S. 2, s. 43-54.

Erdem, Melek (2004), “Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Eş Anlamlılık”, Zeynep Korkmaz Armağanı, Ankara: Türk Dil Kurumu yayını, s. 147-162.

Erdem, Melek (2006), “Metaphorozation of the Material Process During the Mental Process in the Turkish Dialects of the Oghuz Group”, Central Asiatic Journal, Volume: 50/2, pp. 279-297.

Erdem, Melek (2009), “The Periphrastic Uses of Participles in Turkmen Turkish”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi-MTAD, C. 6, S. 3, s. 7-17.

Erdem, Melek (2010), “The Time Metaphors in Oghuz Concept System ”, Central Asiatic Journal, Volume: 54, pp. 191-206.

Erdem, Melek (2012), “Mahdum Kulu’nun Şiir Dünyasının Anlam Yönü”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi-MTAD, C. 9, S. 4, s. 72-81.

Erden, Nazife Burcu (2011), “Anlambilimi Çerçevesinde Kelime ve Çağrışım İlişkisi”, 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics May 5-7, s. 987-993.

Ersoylu, Halil (2001). “Eş Anlamlılık mı, Yabancı Kaynaklı Karşılık Oluşumu?”, Türk Dili, S. 591, s. 250-266.

Gezgin, Alip Galip (2000), “Kur’an’ı Anlamak İçin Hermenötik (Yorum) mi Semantik (Anlam) mi?”, Isparta: Süleyman Demirel Üniviversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 7, s. 131-132.

Göktürk, Akşit (1978), “Yazınsal Çeviride Metin-Ötesi Anlam İlişkileri Çeviri Sorunları Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, ”, Temmuz 1978, C: XXXVIII, S. 322, s. 59-65.

Gören, Erman (2007), “Stoalılarda Dilbilim Sorunları ve Anlambiliminin Olgunlaşması”, İstanbul: Felsefe Arşivi, S. 31, s. 87-105.

Gül, Demet (2012), “Semantic Operators and the Modal Meanings of the Suffix -Ar [Anlamsal İşleçler ve -Ar Biçimbiriminin Kiplik Alt-Anlamları]”, Dilbilim Araştırmaları,  (baskıda), S. I.

Günay, V. Doğan (2000), “Göstergebilimsel Çözümlemede Özne ve Gücü”, Dil Dergisi, Ankara: Ankara Üniversitesi TÖMER yayınları, S. 97, s. 45-65.

Doğan, Gürkan (1992), “Hangi anlam?”, Dilbilim Araştırmaları, s. 93-100.

Doğan, Gürkan (1993), “Asafora”Dilbilim Araştırmaları, s. 131-140.

Doğan, Gürkan (1995), “Anlamda Dolaylılık, Dilbilim Araştırmaları, s. 138-151.

Hankamer, Jorge Laura Knecht (1976), “The role of subject-nonsubject distinction in determining the choice of relative participles in Turkish”, Harvard Studies in Syntax and Semantics, Harvard Univercity Press, pp. 123-135.

Hatiboğlu, Vecihe (1970, ) “Eşanlamlı Sözcükler Var mıdır?”, Türk Dili. C. XXIII,  s. 229.

İnayet, Alimcan (2013), “‘Uygur’ Sözcüğünün Kökeni ve Anlamı Üzerine Yeni Bir Yaklaşım”, www.turuz.info/.../0050-Uyqur, (ET: 18.06.2013), s. 1-7.

İşcan, Adem (2011), “Anlam Bilgisi konularının Öğretimi”, Turkish Studies Volume 6/2 Spring, s. 503-522.

İşeri, Kamil ve Demirgüneş, Sercan (2008), Sessiz Gemi” Şiirinin Anlambilimsel/ Göstergebilimsel İncelenmesi, Turkish Studies Volume 3/4 Summer, s. 499-513.

Kamchybekova, Kiyal (2011), “Duyu Fiillerinin Anlamsal Özellikleri Üzerine”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi-MTAD, C. 8, S. 2, s. 22-35.

Kara, Mehmet (2004), Ayrı Düşmüş Kelimeler, [Not, terim: fono-semantik başkalaşma], İstanbul: Çağlar Yayınları, 264 s.

Karabeyoğlu, Adnan (2009), “Prefrastik Çiftlerde Anlam Ayırıcı Hususlar ve Semantik Hiyerarşi Üzerine”, Turkish Studies Volume 4/3 Spring, s. 1311-1325.

Karadüz, Adnan (2009), “Sözlük, Sözcük Anlamı ve Öğrenme Üzerine”,  Turkish Studies, Volume 4/4 Summer, s. 636-649.

Karaman, Burcu İlkay (2009), “Türkçede Anlam Karşıtlığı”, Turkish Studies: International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/8, pp. 1642- 1651.

Kazım, Yetiş (1989), “Yenileşme Devri Türk Edebiyatında Milli Retorique Meselesi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten (1985), Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları, s. 199-210.

Koca Ergün (2012), “Dede Korkut Hikayelerindeki Yansıma Sözlerin Leksiko-Semantik İncelemesi”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S.  XII/1, s. 393-408.

Kocaman, Ahmet (1979), “Anlambilim Üzerine”, Genel Dilbilim Dergisi, S. 50, s. 3-4.

Kocaman, Ahmet (1980), “Dilbilimsel Anlambilim”, Dilbilim ve Dil Bilgisi Konuşmaları, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları, s. 89-103.

Kocaman, Ahmet (1992), “Anlambilim Sorunları”, Dilbilim Araştırmaları, s. 87-92.

Kuliyev, Sahet (1997), "Türkmen Dilinin Leksika-Grammatiki Sinonimiya Meselesine", Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları, S. 12, s. 69-75.

Memmedov, Yunus (2005), “Onomastik Birimlerle Lügat Birimleri Arasında Leksik-Semantik Alaka”, (Aktaran: Yusuf Özçoban), İzmir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C: V, S. 2, s. 401-406.

Nariye, Seydametova (2007), “Qırım Tatar Tilinde Yapma Sözlerniŋ Semantik Özellikleri”, Turkish Studies Volume 2/2 Spring, s. 559-564.

Önkaş, Nilgün Açık (2011), “Türk Halk Şiiri Örneklerinin Fonetik-Semantik İlişkisi ve Türkçe Eğitiminde Halk Şiirinden Yararlanma”, Turkish Studies Volume 6/2 Spring, s. 131-142.

Özen, Yaylagül (2006), “Dîvânü Lügâti’t-Türk’teki Ad Aktarmalı (Metonomyc)  Yapılar”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi-MTAD, Cilt: 3, Sayı: 1, s. 77-88.

Öztokat, Erdim  (1984), “Anlam Bağlantıları ve Anlamsal Yapı” FDE Yazın ve Dilbilim Araştırmaları Dergisi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi yayınları s. 151-155.

Poole, Geoffrey (1992),  “Agreement in Turkish Relative Clauses, Linguistic Puplications at Harvard, http://www.fas.harvard.edu /~lingpub/hwpil/hwpil_vol3.html.

Sarı, Mustafa (2011), “ Türk Dilinde Eş Anlamlılık ve ‘Sayru-Sökel’ Sözleri”, Turkish Studies, Volume 7/3 Summer, s. 2219-2229.

Sarı, Mustafa (2011), “Türkiye Türkçesinde Eş Anlamlılık ile ilgili Bazı Sorunlar”, Türkoloji Araştırmaları, S. 6/1, s. 523-528.

Sav, Bahattin (2003), “Anlam Değişmeleri Üzerine Artzamanlı Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 1, s. 147-166.

Seydametova, Nariye (2007), “Qırımtatar Tilinde Yapma Sözlerniñ Semantik Özellikleri”, Turkish Studies, Volume 2/2 Spring, pp. 560-564.

Soykan, Ömer Naci (2013), “Sözdizim ile Anlambilim Arasındaki Bağıntıya Türkçe Açısından Bir Bakış”,  Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, C. 20/1, s. 139-152.

Soysaldı, Mehmet (2005), “Toshıhıko Izutsu ve Semantik Anlayışı”, Journal Of Islamic Research, İslâmî Araştırmalar, C. 18, S. 1, s. 61-75.

Subaşı, Uzun Leyla (1991), “Deyimleşme ve Türkçede Deyimleşme Dereceleri”, Dilbilim Araştırmaları, s. 29-30.

Tekin, Talat (1997), “Eş anlamlılık ve Kullanılış (I-II)”, Türkoloji Eleştirileri, Ankara: Simurg Yayınları, s. 113-123.

Tokyürek, Hacer, (2013), “Eski Uygur Türkçesinde ‘Köŋül’ Sözü”, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi bilig, S. 66 Yaz 13, s. 247-272.

Türkmen, Seyfullah (2009),  “Aynılaşmış Kelimeler”, Turkish Studies, Volume 4/4, pp. 968–977.

Uçar, İlhan (2010), “Türkçede Eş Anlamlılık ve Eski Anadolu Türkçesi Tıp Yazmalarında Eş Anlamlı Kelime Kullanımı”, Zeitschrift für die Welt der Türken, S. 2, s. 37-48.

Uçar, İlhan (2011), “Baş, Kafa, Ser Kelimelerinin Eş Anlamlılığı ve Baş Kelimesine Divanü Lugati’t-Türk Merkezli Bir Yaklaşım”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 17, s. 186-203.

Uçar, İlhan (2013), “Kavram-Çağrışım-Kelime’ Bağlamında Bitki Adlarına Anlam Bilimsel Bir Yaklaşım”, Turkish Studies Volume 8/1 Winter, s. 2671-1683.

Uğurlu, Mustafa, (2004), “Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği”, Bilig, S. 29, s. 29-40.

Uğurlu, Mustafa (2000), “Türk Lehçeleri Arasında Aktarma Meseleleri ve ‘Abay Yolu’ Ro­manı”, Bilig, S. 15, s. 59-80.

Uluoğlu, Murat (2002), ““Kalaç” Kelimesinin Türkçede ve Rusçada Leksik-Semantik Özellikleri ve Kullanım Alanları”, Türkoloji Arştırmaları Dergisi,, S. 11, 2002, s. 321-333.

Uzun, Leylâ Subaşı (1996), “Anlamlandırma Sürecinde Kimi Eğilimler ve Cinsiyet Değişkeni”, Dilbilim Araştırmaları, s. 88-100.

Üstünova, Kerime (2001), “Dil İncelemelerinde Anlam Bağının Gereği”, Sosyal Bilimler Dergisi, Bursa: Uludağ Üniversitesi, Yıl: 2, S. 2, 2000-2001, s. 107-115.

Üstünova, Kerime (2000), “Cümleler Arası Anlam ve Biçim Bağı Sağlayan Öğeler”, Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, S. Özel Sayı, s.135-145.

Yakıt, İsmail (1994), “Doğru Bir Kur’an Tercümesinde Semantik Metodun Önemi”,  S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 1, Isparta, 1, s.17-24. 

Yavuzarslan, Paşa (2009), “Türk Dilinin Tarihi Kaynaklarında Yaz ve Yay Sözcüklerinin Semantik Analizi Üzerine”, TDAY-Belleten, s. 113-132.

Yolcu, Mehmet (2002), “Dil: İşlevi, Çeşitleri ve Alanları Bağlamında Kavramsal Bir İnceleme”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), S. 4, s. 67-96.

Zülfikar, Hamza (1990), “Eş Anlamlılık ve Ziya Gökalp’ın Eş Anlamlılıkla İlgili Düşünceleri”, Türk Dili, S. 463, s. 1-7.

D) Bildiriler

Akaslan, Talat (2001), “Durum Nitelik Adlarının Anlam-Sözdizimi”, Üniversitelerarası XV. Dilbilim Kurultay 24–25 Mayıs 2001, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s. 8–9.

Aksan, Aksan ve Yeşim Mustafa, (2001), “Üzere İlgecinin Sözdizimsel ve Anlambilimsel Görünümleri”, XIV. Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler, Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s. 85-93

Aksan, Doğan (1975) “Eşanlamlılık Sorunu ve Türk Yazı Dilinin Eskiliğinin Saptanmasında Eşanlamlılardan Yararlanma”, I. Türk Dili Bilimsel Kurultayına Sunulan Bildiriler 1972, Ankara: Türk Dil Kurumu yayını, s. 531-542.

Aksan, Doğan (1975), "Eşanlamlılık Sorunu ve Türk Yazı Dilinin Eskiliğinin Saptanmasında Eşanlamlılardan Yararlanma",  Bilimsel Bildiriler 1972, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları, s. 531-550.

Aslan Demir, Sema (2007), “Türkiye Türkçesi İstek Kategorisine Semantik-Pragmatik Bir Yaklaşım”, Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, (baskıda), 10–15 Eylül, 11 s.

Aygen, Gülşat, (1997), “Türkçe’de Koşul Tümcelerinin Bazı Sözdizimsel Ve Anlambilimsel Özellikleri, XI. Dilbilim Kurultayı, Ankara: ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s. 35-46.

Büyükkantarcıoğlu, Nalan (2008), “Elektronik Cepleme Metin Türlerinde Yapısal Özellikler ve Anlamlandırma Süreçleri”, 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dil Bilim Bölümü, 08 Mayıs, s. 56.57.

Ekmekçi, F. Özden, (1990), “Türk Dili Ediniminde Anlam Bağıntılarının Gelişimi, III. Dilimi Sempozyumu 21-22 Haziran 1989 Dilbilimi Uygulamaları, Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.12-19.

Erdem, Melek (2000), “Kültürel Dil Bilimi ve Türkmen Türkçesinde Deyim Aktarmaları (Metaphor) Üzerine”, IV. Uluslar arası Türk Dil Kurultayı Bildirileri, 24-29 Eylül, İzmir/Çeşme, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları, s. 539-550.

Erdem, Melek (2004), “Türkmen Türkçesinde Mental Fiillerin ‘İsteme’e Göre Anlam Değişmeleri”, VI. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları, s. 939-949.

Gökmen Seda (2008), “Uzamsal Sözcükler-Nesneler Ne Kadar Uzak”, 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dil Bilim Bölümü, 08 Mayıs, s. 107-108.

Johanson, Lars (Editör) (1998), “Syntax and Semantics”, Turcologica 32 The Mainz Meeting Proceedings of the Seventh International Conference on Turkish Linguistics, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, pp. 379-478.

Kardeş, Onur vd. (2003), “Bir Uygulama Alanında Türkçe Metnin Anlambilimsel Gösterimi”, . Akademik Bilişim, 3-5 Şubat, Adana, 5 s.

Kerslake, C. (1988), “Semantic differentiation in the copular system of modern Turkish”, In: Koc, S. (Ed.), Studies in Turkish Linguistics (Proceedings of the Fourth International Conference on Turkish Linguistics, (Ankara, 17-19 August), Ankara: Middle East Technical University, pp. 147-185.

Özmen-Dönük, N.-D. 2001), “Türkçede Eylem Anlambilimi Üzerine Bir Çalışma Eylem Üye Ve Görünüş Kategorileri, XIV. Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2003 Bildiriler, Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s. 288-298.

Sarıal, Tuğba (2008), “Türkçede Yakın Anlamlı Sözcükler: Bir Derlem Çalışması”, 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dil Bilim Bölümü, 08 Mayıs, s. 172-173.

Sofu, Hatice (2008), “ “Katmak” Eyleminin Anlam Değişimi: Toplumdilbilimsel Bir Bakış”, 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dil Bilim Bölümü, 08 Mayıs, s. 28-29.

Soysaldı, Mehmet H. (2001), “Kur’an’ı Doğru Anlamada Semantik Metodun Önemi”,  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’an ve Dil – Dilbilim ve Hermenötik- Sempozyumu, Van, 17-18 Mayıs, (web.firat.edu.tr/msoysaldi/Vansempozyum.pdf‎), 21 s.

Temürcü, Ceyhan (2008), “Mantıkta ve Doğal Dilde Anlam: Yeni Bir Kipsel Mantık Dili Olarak Çapa Ulamları Üst Dili”, ODTÜ Anlam Kongresi Bildiri Kitapçığı, İstanbul: Legal Yayıncılık, s. 1-19.

Temürcü, Ceyhan (2008), “Türkçede Olumsuzlama Biçimlerinin Anlam-Biçimsel Çözümlemesi”, 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dil Bilim Bölümü, 08 Mayıs,  s. 90-92.

Tosun, Gülşat Aygen, (1997), “Türkçe’de Koşul Tümcelerinin Bazı Sözdizimsel Ve Anlambilimsel Özellikleri”, XI. Dilbilim Kurultayı, Ankara: ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü yayınları, s. 35-46.

Yağmur, Kutlay (1997), “Türkçe Söylemde Yabancı Sözcük Kullanımının Simgesel Anlamı Ve Dil Tutumları”, XI. Dilbilim Kurultayı, Ankara: ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü yayınları, s. 129-138.

Zülfikar, Hamza (2004),“Metin Yayınlarında Söz Varlığının Tespiti ve Anlamlandırılması”, V. Türk Dil Kurultayı, 20-26 Eylül, Ankara: Türk Dil Kurumu yayını, 3349 s.

E- Tezler

Abid, Sebine (2006), Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesinde Fiillerin Anlam Açısından Çeşitlenmesi, (Danışmanı: Hamza Zülfikar), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 109 s.

Abouelnasr, Zaki (2004), Eşanlamlılık Olgusu ve Eşanlamlı Kelimelerin Arapça Öğretimindeki Yeri, (Danışmanı: Emrullah İşler), Ankara: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi,135 s.

Acar, Ömer (2002), Arap Dilinde Çok Anlamlılık, (Danışmanı: Ahmet Bulut), Bursa: Uludağ Üni­versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 200s.

Acar, Zafer (2004), Sezai Karakoç Şiirinin Anlambilim Açısından İncelenmesi, (Danışmanı: Ümit Tokatlı), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 158 s.

Akcan, Pınar İbe  (2010), Konu Rolleri: Türkçe Eylem Veritabanı Temelinde Bir Anlambilimsel Konu Rolleri Modeli Önerisi, (Danışmanı: N. Engin Uzun), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 495 s.

Aksarı, Mustafa (2006), Dilara Akıncı’nın Betonlar Çiçek Açsa, Çitlembik Kız, Lise Günleri Hikâye Kitaplarının Sözcük Anlambilimi Açısından İncelenmesi, (Danışmanı: Şener Demirel), Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 108 s.

Akşehirli, Soner (2004), Temel Anlambilim (Semantik) Kavramları Üzerine Bir İnceleme, (Danışmanı: Rıza Filizok), İzmir: Ege Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 208 s.

Alan, Sebahat (1996), Türkçedeki Eş ve Yakın Anlamlı Sözcüklere İlişkin Anlambilimsel Bir Değerlendirme - Eş ve Yakın Anlamlı Sözcüklerin Öğretimine Yönelik Bir Gözlem (A-I Harfleri), (Danışmanı:  Mehmet Hengirmen), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 348 s.

Ali Al-Ameri, Hussam Hussein (2012), Çağatay Türkçesinde Geçen Arapça Kelimeler (Yazım, Ses ve Anlam), (Danışmanı: Ümit Tokatlı), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 128 s.

Alnıaçık, Esra Gülsün (2004), Almanca ve Türkçedeki "Darılmak" , "Kırılmak" Anlam Alanlarının Karşılaştırılması. Sözlükbilimi ve Anlambilimi İlgili Bir Çalışma, (Danışmanı: Şerife Yıldız), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 303 s.

Anıl, Zeynep Ayça (2002), Aslı Arapça Olup Türkçeye Anlam Kaymasına Uğra­yarak Geçmiş Kelimeler, (Danışmanı: İsmail Durmuş), İstanbul Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 130 s.

 Altun, Mustafa (2003), İbrahim ibn-i Bali’nin Hikmet-nâme’si (1b-149a), (Danışmanı: Mustafa Özkan), (http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219063/h/, sadece metin var. İnceleme kısmı yok.), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 151 s.

Aptourachman Alie (2002), Vahiy Geleneğinde Emr Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, (Danışmanı:  Salih Akdemir), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, III+166 s.

Arusoğlu, Sezai (1996), Edmand Rostand'ın "Cyrano De Bergerac" Adlı Eserinin Sabri Esat Siyavuşgil Tarafından Çevirisi Üzerine Anlambilimsel Bir Çalışma, (Danışmanı: Zeynel Kıran), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 131 s.

Atmaca, Emine (2011), Eski Oğuz Türkçesinden Türkiye Türkçesine Söz Varlığındaki Değişmeler ve Anlam Olayları, (Danışmanı: Vahit Türk), Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 1583 s.

Ayaz, Nazan Usta (2009), Tarihi Türk Şivelerinde Ölüm Kavramının Anlambilimsel Yönden İncelenmesi, (Danışmanı:  Salih Demirbilek), Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 276 s.

Aydemir, Yasemin (2006), Sözlüksel Görünüş vee Türkçe Eylemlerin Anlambilimsel Sınıflandırılması: Sözlükçe-Sözdizim Etkileşimi, (Danışmanı: Engin Uzun), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 296 s.

Bakır, Yeşim (1996), Türkçedeki Çokanlamlı Sözcüklere İlişkin Anlambilimsel Bir Değerlendirme, (Danışmanı:  Mehmet Hengirmen), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 462 s.

Bayat, Nihat (2006), Şiire Yönelik Tutumların ve Ön Örgütleyicilerin Şiirsel İmgelerin Anlamlandırılması Üstündeki Etkililiği, (Danışmanı: Hüseyin Tuncer), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 274 s.

Bayrak, Hülya (2002), Yusuf Atılgan ve Oğuz Atay'ın Eserlerinde Ölüm ve Anlamsızlık Problemi, (Danışmanı: Ramazan Kaplan), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 168 s.

Beyosmanoğlu, Kıvanç (1999), Anlamlandırma Sürecinde İşleyen Kurallar ve Şiir Metinleri, (Danışmanı: Leyla Uzun), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,  90 s.

Bıldırcın, Yaşam Umut (2002), Türkçe Kiplik Belirteçlerinin Anlambilimsel ve Sözdizimsel Açıdan İncelenmesi, (Danışmanı:  Yeşim Aksan), Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,   140 s.

Buhara, Berrak (2009), Boş İsimlerin Anlambilimi: Volkan Var Olabilir Miydi?, (Danışmanı:   İlhan İnan), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,   78 s.

Büşra Burcu, Ünker (2008), Türkçe ve Fransızca Zamanların Anlambilimsel İncelemeyle Karşılaştırılması, (Danışmanı:  Marie H. Sauner-Leroy), İstanbul:  Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 91 s.

Canlıses, Mehmet (2001), Anadolu ve Rumeli Ağızlarında Anlamca Kaynaşmış (Deyimleşmiş) Birleşik Fiiller, (Danışmanı: Zikri Turan), Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 130 s.

Cesur, Hasan Hüseyin (2010), Yunus Emre Divanı'ndaki Deyimlerin Yapı ve Anlam Bakımından İncelenmesi, (Danışmanı: H. İbrahim Delice), Sivas:  Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 370 s.

Cimbar, Faruk (1995), İngilizce İle Türkçe Arasındaki Sözcüksel Ödünçlemeler Üzerine Anlambilimsel Bir Çalışma, (Danışmanı: Ünsal Özünlü), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 127 s.

Çipilioğlu, F. Betül (2002), Vahiy Geleneğinde Kara'e Kökünün Semantik Açı­dan İncelenmesi, (Danışmanı:  Salih Akdemir), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,, V+129 s.

Çeliktaş, Meltem (2004), Türkiye'de ve Almanya'daki Görme Engellilerin Dilsel Dünyası Sözcükbilim, Anlambilim ve Alımlama Üzerine Bir Çalışma, (Danışmanı: Süleyman Yıldız), Ankara: Hacettepe Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 413 s.

Çeloğlu, Seda Sanlı (2007), Gülten Dayıoğlu'nun Fadiş ve Dört Kardeştiler Adlı Öykü Kitaplarının Tümce Anlambilim Açısından İncelenmesi, (Danışmanı: Şener Demirel), Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 91 s.

Çer, Erkan (2010), Şiirde Fonetik - Semantik İlişkisinin İncelenmesi, (Danışmanı: Mustafa Volkan Coşkun), Muğla: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 210 s.

Çetinkaya, Bayram (2001), Kutadgu Bilig’deki Deyimlerin Semantik ve Sentaktik İncelemesi, (Danışmanı: Celal Demir), Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 165 s.

Darcan, Sinan (2003), Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinin Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğrencilerinin Cümle Düzeyinde Anlambilimsel Çeviri Hataları, Nedenleri ve Çözüm Önerileri, (Danışmanı: Zeynel Kıran), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 118 s.

Demirbaş, Bilhan (2010), Türkçe Futbol Terimlerinin Her İki Dilde Karşılaştırmalı Analizi. Sözcükbilim, Anlambilim ve Sosyodilbilim Açısından Bir Araştırma, (Danışmanı: Süleyman Yıldız), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 380 s.

Doğan, Nuh (2011), Türkiye Türkçesi Fiillerinde İsteme Göre Anlam Değişiklikleri, (Danışmanı: Özen Yaylagül), Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 591 s.

Doğan, Vicdan (1997), Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hikâyelerinde Şart Cümlelerinin Yapı ve Anlam Bakımından İncelenmesi, (Danışmanı: Şükrü Halûk Akalın), Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,112 s.

Doğru, Fatih (2012), Kâmûs-ı Türkî'den Türkçe Sözlük'e Anlam Değişmeleri-Eylemler, (Danışmanı: Erdoğan Boz), Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 337 s.

Duran, Nursel (2010), Türkçe Sıralı Eylem Yapılarının Anlambilimsel ve Sözdizimsel Çözümlemesi, (Danışmanı: Yeşim Aksan), (İngilizce), Mersin: Ersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisan Tezi, 115 s.

Elmas, Melek Şen (2010), İkinci Yeni Şiiri Üzerinde Anlambilimsel Bir İnceleme , (Danışmanı: Mustafa Özkan), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisan Tezi, 110 s.

Er, Mutlu (2005), Türkçe’de ve Almanca’da "Yağcılık" Kavram Alanı Sözcükbilim ve Anlambilim Üzerine Bir Çalışma, (Danışmanı: Süleyman Yıldız), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisan Tezi,  255 s.

Erdem, Kemal (2010), Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç Adlı Romanının Anlam Bilgisi ve Üslup Bakımından İncelenmesi, (Danışmanı: Kâzım Karabörk),  Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 115 S.

Erol, Hülya Arslan (2002), Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri, (Danışmanı: Vahit Türk), (Basılmış şekli: Türk Dil Kurumu yayını, 824 s.), Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 1000 s.

Ersoy, Asu (2012), Eski Anadolu Türkçesinde İsim+Yardımcı Fiil Yapısındaki Birleşik Fiiller, (Danışmanı: Adnan R. Karabeyoğlu), (Not: Anlam bilim bakımından bu birleşik fiil örnekleri isim ve fiil unsurlarının taşıdıkları anlamlar çerçevesinde gerçek (temel ve yan) ve mecaz (metafor ve metonimi) anlamlarına göre incelenmiştir.), Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 819 s.

Esmer, Elçin (2003), Şizofrenlerin Sözlü Anlamtım Metinlerinin Çözümlenmesi, (Danışmanı: İclal Ergenç),  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 154 s.

Evat, Yılmaz (1999), Haldun Taner'in Kızıl Saçlı Amazon ve Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu / Ayışığında "Çalışkur" Adlı Hikaye Kitaplarında Tasarlama Kipleri ve Tasarlama Anlamındaki Diğer Kullanımlar, (Danışmanı: Mehmet Özmen), Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 240 s.

Genciana, Abazi (1996), Türkçeden Arnavutçaya Geçmiş Ekler ve Bunların Ses, Şekil, Anlam Bakımından Uğradığı Değişiklikler, (Danışmanı: Hamza Zülfikar), Ankara: Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 203 s.

Genç, Zekai (1995), Basın Dilinin Anlambilim ve Dilbilim Açısından İncelenmesi, (Danışmanı:  Arif Ünal), Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 70 s.

Göbütoğlu, İdris (1995), Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde Fiillerin Karşılaştırmalı Anlam Gelişmeleri, (Danışmanı: Hamza Zülfikar), (Danışmanı: Hamza Zülfikar), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 11 s.

Gökgözoğlu, Emel  (2010), Türkçe ve Almancada Sevgiliye Hitap Sözlerinin Sözcükbilim ve Mecazi Anlam Temelinde Karşılaştırılması, Sözcükbilim ve Anlambilim Alanında Bir Araştırma, (Danışmanı:  Şerife Yıldız), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 347 s.

Gökmen, Seda (1995), Dil Edinimi Sürecinde Sözcüklerin Anlamlandırılması ve Kavram Gelişimi, (Danışmanı: İclal Ergenç),  Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 140  s.

Gözeler, Esra (2005), Sami Dini Geleneginde ‘Salat’, ‘Savm’ ve ‘Zekat’ Kavramlarının Semantik İncelemesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 150 s.

Irmak, Yılmaz (2005), Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Anlam Sapmaları, (Danışmanı: Bekir Şişman), Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 159 s.

İbe, Pınar (2010),  Türkçe Eylem Veritabanı Temelinde Bir Anlambilimsel Konu Rolleri Modeli Önerisi, (Danışmanı: N. Engin Uzun), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 495 s.

İçöz, Ayşe (2008), Arap Dilinde Hidayet-Dalalet, Salat ve Selam Kelimelerine Semantik Yaklaşım, (Danışmanı: Ahmet Turan Arslan), İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 56 s.

İnce, Sedat (2005), Dilbilim Açısından "Nörolinguistik Programlama". Sözlük ve Anlambilimsel Dil Analizine ve Davranış Araştırmalarına Katkı, (Danışmanı: Süleymen Yıldız),  Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 277 s.

Kaljanova, Elmira (2000), Kazakça’da İsimler: Yapı, Çekim, Anlam ve Fonksiyonları, (Danışmanı: Nuri Yüce),  İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 128  s.

Kalkan, Nigar (2012), Dinis Bülekov'un Kilmişäk ve Ğümir Bir Ginä Romanlarının Üslup ve Anlam Bilimi Açısından İncelenmesi, (Danışmanı: M. Fatih Kirişçioğlu), Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 1109 s.

Kardeş, Onur (2002), Bir Uygulama Alanında Türkçe Metnin Anlambilimsel Gösterimi, (Danışmanı: Tunga Güngör), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 47 s.

Katibe, Nur (1995), Soru Ekiyle Kurulmuş Soru Cümlelerinin Anlambilimsel Yönden İncelenmesi, (Danışmanı: Şükrü Halûk Akalın), Adana: Çukorova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 226 s.

Kayahan, Gülten (1999), Çincenin ve Türkçenin Anlambilim Açısından Karşılaştırılması, (Danışmanı: Pulat Otkan), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,   191 s.

Keklik, Murat (2006), Baki’nin Gazellerinde Anlam Çerçevesi, (Danışmanı: Muhsin Macit), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 116 s.

Kılıçaslan, Ali Kılıçaslan (1993), Anlambilimsel Doğruluk Kuramı Doğruluk-Taşıyıcıları Sorunu, (Danışmanı: Ceylan Yasin), Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 60 s.

Koca Sarı, Selcen (2012), Kutadgu Bilig'de Metafor, (Danışmanı: Çetin Pekacar), Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 309 s.

Korkmaz, Hatice (2007), Dîvânü Lugati't-Türk'teki Atasözlerinin Anlambilimsel Açıdan Değerlendirilmesi, (Danışmanı: Y. Salih Demirbilek), Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 292 s.

Kunduracı, Aysun (2008), Sözdizim-Anlambilim Etkileşimi Olarak Sözlüksel Dil Bilgisinde Denetleme, (Danışmanı: Cem Boz Şahin),  Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 118 s.

Kunt, Ayşe (2007), Türkçe ve Almanca Reklam Metinlerinde Ailenin Konumu. Sözcükbilim, Anlambilim ve Göstergebilim Üzerine Bir Çalışma, (Danışmanı: Süleyman Yıldız), Ankara: Hacettepe Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 272 s.

Kumru, Mustafa (2007), Vahiy Sürecinde Hak Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, (Danışmanı: Salih Akdemir) Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 107 s.

Kurt, Gülnaz (2004), Almanca'da ve Türkçe'de Abartmak Anlambilim ve Sözcükbilim Konusunda Karşılaştırmalı Bir Dil Analizi, (Danışmanı: Şerife Yıldız), Ankara: Hacettepe Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 382 s.

Küçük, İlke (2012), Kâmûs-ı Türkî'den Türkçe Sözlük'e Anlam Değişmeleri-Adlar (a-k), (Danışmanı: Erdoğan Boz), Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 194 s.

Mergen, Filiz  (2010), İkidilli Bireylerin Anadilinde ve İkinci Dilinde Dilbilgisel Ve Anlambilimsel İşlemlemelerinin Nörodilbilimsel Açıdan İncelenmesi, (Danışmanı: Gülmira Sadiyeva Kuruoğlu), İzmir: Dokuzeylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 191 s.

Moldalieva, Nurgül (2002), Köktürkçeden Kırgız ve Türkiye Türkçesine Fiiller: Ses ve Anlam Bilgisi Bakımından Bir Karşılaştırma, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 249 s.

Muradov, Nazım (2003), Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde Çok Anlamlılık ve Eş Seslilik, (Danışmanı: Yavuz Akpınar), İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Lisans Tezi, 667 s.

Oğuz, Ceren (2012), Kâmûs-ı Türkî'den Türkçe Sözlük'e Anlam Değişmeleri-Adlar (K-Z) , (Danışmanı: Erdoğan Boz), Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 239 s.

Olama, Ercan (2010), Ahmed Paşa'nın Gazellerinde Anlam Çerçevesi, (Danışmanı: Muhsin Macit), Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 111 s.

Orçan, Suzan (2011), Türk Masallarında Renk İmgesi, (Danışmanı: Özkul Çobanoğlu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 330 s.

Öksüz, Neslihan (2007), Süleyman Tevfik’in Pakize Romanı Esas Alınarak 1910-1980 Yılları Arasında Yazılmış Sekiz Romandan Seçilen Cümlelerde Anlam ve Yapı Çalışması, (Danışmanı: Osman Kemal Kayra), İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 295 s.

Öter, Müfide (1996), Kemal Tahir`in, Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu ve Yol Ayrımı Adlı Eserlerinde Geniş Zaman Kipinin Yapı ve Anlambilim Bakımından İncelenmesi (2.Cilt), (Danışmanı: Şükrü Halûk Akalın), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 558 s.

Özbay, Recep (2009), Almanca ve Türkçede ‘El’ ve ‘Göz’ İle Oluşturulan Deyimler. Sözcükbilim ve Anlambilim Açısından Bir Araştırma, (Danışmanı:  Süleyman Yıldız), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 435 s.

Özçamkan, Gülşen (2012), Kelime Ailelerinde Ses, Biçim ve Anlam, (Danışmanı: Osman Kemal Kayra), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 188 s.

Özen, Şeref (1992), Tecimsel İşyeri Adlarındaki Çağrışımsal İleti Gücü, (Danışmanı: Özcan Başkan),  İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 102 s.

Özgüder, Emre (1991), Ürün Tasarımında Anlambilim, (Danışmanı:  Şermin Alyanak), İstanbul: Marmara Üniversitesi Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, 61 s.

Öztürk, Deniz (1997), Türkiye Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış Deyimleşmiş Birleşik Fiiller (2 Cilt), (Danışmanı: Leyla Karahan), (Basılmış şekli: Ankara: TDK yayını no: 941, 1094 s.), Yüksek Lisans Tezi, 916 s.

Rehimov, Enver (2002), Cengiz Aytmatov'un "Deniz Kenarı ile Gaçan Alabaş" Adlı Eserlerindeki Cümlelerin Yapı ve Anlam Bakımından İncelenmesi, (Danışmanı: Kazım Karaböcek), Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 153 s.

Sakallı, Tuna (2001), Anlam ve Dil, (Danışmanı: Melda Cinman Şimşek) İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 155 s.

Saparov, Muhammetmurat (1997), Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Arasında Eş Seslilik ve Çok Anlamlılık, (Danışmanı: Günay Karaağaç), İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, LXXXVII+413 s.

Sarı, Mustafa (2001), Anlam ve Yapı Acısından Türkçenin Batı Dilleriyle İlişkisi, (Danışmanı: Hamza Zülfikar),  Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 435 s.

Sarıgül, Ece (1999), Anlambilimin Kelime ve Dil Öğretimindeki Rolü, (Danışmanı: Fuat Altunsoy), Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 266 s.

Sebine Abid (2006), Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesinde Fiillerin Anlam Açısından Çeşitlenmesi, (Danışmanı: Hamza Zülfikar), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 102 s.

Sebüktekin, Hasan (1994), Sözeylem ve Ders Dili (Anlambilim ve Edimdilbilimsel Bağlamda Metodik Didaktik Bir İnceleme), (Danışmanı: Zeki Cemil Arda), Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 454 S.

Selçuk, Engin (2000), “Batı Türkçesinde Anlam Degişmeleri”, (Danışmanı: Zikri Turan), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 165 s.

Selçuk, Engin (2000), Batı Türkçesinde Anlam Değişmeleri, (Danışmanı: Zikri Turan), Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 34 s.

Sertkaya, Mustafa (2006), “Nesimî Divanı: Anlam Çerçevesi”, (Danışmanı: Fatma Kutlar Oğuz), Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 174 s.

Sertkaya, Mustafa (2006), Nesîmî Divanı Anlam Çerçevesi, (Danışmanı: Fatma Sabiha Kutlar Oğuz), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 171 s.

Sever, Bengü (2010),  Türetim Biçimbilimi ve Anlambilimsel Kısıtlamalar, (Danışmanı: Mustafa Aksan), (İngilizce), Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 110 s.

Solmaz, Yusuf (2002), Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları Romanında Anlam Arayışı (Psikolojik Bağlamda İçerik Çözümlemesi), (Danışmanı: Sedat Sever), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 100 s.

Sun, Sinemis (2004), Türkçe Çocuk Şarkılarının Sözcükbilim ve Anlambilim Açısından Karşılaştırmalı Dil Analizi Üzerine Bir Çalışma, (Danışmanı: Şerife Yıldız), Anakara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi 601 s.

Sürmeli, Şahin (2005), Kadı Burhaneddin Divanı: Anlam Çerçevesi, (Danışmanı: Halil İbrahim Yakar), Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 129 s.

Şahin, Harun (2006), Cemil Meriç'in Eserlerinde Özel İsimler ve Özel Anlam Yüklenmiş Kelimeler, (Danışmanı: Nevzat Özkan), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 524 s.

Şirin, Fahrettin (1999), Türkçe Bileşiklerde Anlambilimsel Yapı (Türkçe Bileşiklerin Anlambilimsel Yapısını Yönetim-Bağlama Kuramı Rol Alt Kuramı Çerçevesinde Çözümleme ve Sınıflandırma),  (Danışmanı:  Nadir Engin Uzun), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 155 s.

Takamura, Yoko (1995), Japonca İle Türkçe Arasında Anlambilim Açısından Bir Karşılaştırma (Vücut Organlarıyla İlgili Deyimler), (Danışmanı: Pulat Otkan), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 142 S.

Tan, Ali (2005), Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri (Şekil-Anlam-İşlev veTürkiye Türkçesiyle karşılaştırma), (Danışmanı: Şükrü Halûk Akalın), Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 207 s.

Tanç, Mustafa (2002), Kazak Türkçesinde Zarf-fiiller – Muhtar Evezov’un Tandamalı Engimeler Adlı Eseri Üzerinde Bir Çalışma- (Şekil, Anlam ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, XI+206 s.

Tekin, Ayşe (2006), Kazak Türkçesinde Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil Ekleri, Anlam ve İşlev Özellikleri, (Danışman: Levent Doğan), Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 150 s.

Temürcü, Ceyhan (2007),  A Semantic Framework for Analyzing Tense, Aspect and Mood: An Application to the Ranges of Polysemy of -Xr, -DIr, -Iyor and -O in Turkish
(Danışmanı: Johan van der Auwera), (Bk. References, s. 215-233), Belçika / Antwerpen: Antwerpen Üniversitesi, Doktora Tezi, 233 s.

Tokgöz, İnci Dayan (2006), Okulöncesi Çocuklarına Yönelik Kitapların Dil Gelişimi ve Anlambilim Açısından Değerlendirilmesi, (Danışmanı: Doğan Günay), İzmir: Dokuzeylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 108 s.

Turgunbaev, Caştegin (2002), Kırgız Türkçesinde Sıfat-Fiil Ekleri (Şekil-Anlam-İşlev ve Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırma), (Danışmanı: Şükrü Halûk Akalın), Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, XXI+377 s.

Türkeri, Tuluğhan (2006), Türkçede Durum Değişikliğine Yol Açan Eylemlerin Dizimsel Ve Anlambilimsel İncelenmesi, (Danışmanı: Mustafa Aksan), Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 110 s.

Türkmen, Mutlu (2007), Kur'an-ı Kerîm ve Kitâb-ı Mukaddes'te "Brk", "Sbh" ve "Kds" Köklerinin Semantik İncelemesi, (Danışmanı: Salih Akdemir), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 355 s.

Tüysüz, Mehmet Ali Aksoy  (203), Doğal Dillerin Anlambilimsel (Semantik) İncelemesi, (Danışmanı: Yılmaz Kılıçaslan), Edirne: Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 107 s.

Uçar, Aygül (2003), Jackendoff`un Kavram Anlambilimi Açısından Türkçe`deki Kimi Anlambilimsel İlkeller, (Danışmanı: Yeşim Aksan), Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 173 s.

Ulaş, Firdevs (2002), Türkçede Amaç ve Neden Gösteren İlgeç Yantümcelerinin Sözdizimsel ve Anlambilimsel Görünümleri, (Danışmanı: Yeşim Aksan), Mersin: Mersin Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 125 S.

Ulaş, Halim Abdulhak (2002), Klasik Dönem Söz Ve Anlam Biliminin Türkçe Ve Edebiyat Öğretiminde Fonksiyonel Kullanımı, (Danışmanı: Ahmet  Kırkkılıç), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 509 s.

Uslı, Kemal (2007), Genel Liselerin İkinci Sınıflarında Okutulan Edebiyat Ders Kitaplarının Semantik Boyutu Üzerine Bir İnceleme, (Danışmanı: İsmet Cemiloğlu), Anakara: Gazi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 158 s.

Uyar, Mehmet Ali (1985), Karahanlı Türkçesi Fiilleri ile Türkiye Türkçesi Fiilleri Arasında Fonetik ve Semantik Bakımlardan Bir Karşılaştırma, (YÖK Tez no: 470), Yüksek Lisans Tezi, 79 s.

Uzoğlu, Sevil (1999), Kurumsal Kimlik ve Anlambilim Çerçevesinde Vakko Örneği, (Danışmanı:  Seçil Büker), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 233 s.

Ünlüeser, Aslıhan (1998), Orhan Kemal'in Baba Evi, Avare Yıllar; Cemile Romanlarında Tasarlama Kiplerinin Anlam Açısından İncelemesi, (Danışmanı: Mehmet Özmen), Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 171 s.

Ünver, Şerife (1997), Anlambilim Işığında Türkçe ve Almanca'da Karşılaşılan Anlam Sorunu İle İlgili Değerlendirme, (Danışmanı: İbrahim İlkhan), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 213 s.

Varışoğlu, Behice (2005), Necatî’in Gazellerinde Anlam Çerçevesi, (Danışmanı: Muhsin Macit), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisan Tezi, 160 s.

Yamaner, Güzin (2001), 20. Yüzyıl Edebiyatında Anlam Olgusu: Kadın ve Erkek Yazarlar Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme, (Danışmanı: Yıldız Ecevit), ), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 357 s.

Yapa, Zafer (1995), Japonca Bağlaçlar İle Türkçe Bağlaçlar Arasında Anlambilim Açısından Bir Karşılaştırma, (Danışmanı:  Pulat Otkan), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 122 S.

Yavuz, Bayram (2001), Çiçekler ve Diğer Bilgilerin Divan Şiirine Yansımaları ile Anlam Çerçeveleri (2 Cilt), (Danışmanı: Ahmet Mermer), Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 1137 s.

Yıldırım, Elvin (2012), Türk Kültüründe Renkler ve İfade Ettikleri Anlamlar, (Danışmanı: Mualla Uydu Yücel), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 212 s.

Yıldırım, Filiz Çetintaş (2004), Türkçe Zaman Ulaçlarının Sözdizim ve Anlambilim Çözümlemesi, (Danışmanı: Yeşim Aksan), Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 181 s.

Yıldırım, Mehmet (2002), Baki Divanı’nda Anlam Sanatları, (Danışmanı: Zülfi Güler), Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 94 s.

Yılmaz, Mehmed Fatih (2006), “Anlambilimsel Bağlamıyla Dîvânü Lûġati’t-Türk’te Mutfak Kültürü”, (Danışman: Salih Demirbilek), Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 177 s.

Yolasığmazoğlu, Hülya (1997), Türkçe`de ve Almanca`da Köpek Kavramına Dayanan Atasözleri Ve Deyimlerin Anlambilimsel Açıdan Karşılaştırılması, (Danışmanı: Şerife Yıldız), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 235 s.

Zengin, Ali (2010), Yerel Ticari Araç Markası Temsa Üzerinde Yapılan Çalışma Üzerinden, Marka Tanınırlığı İçin Marka Kimliği ve Ürün Dış Tasarımı Arasındaki İlişkiye Yönelik Anlambilimsel Bir Yaklaşım, (Danışmanı: Gülay Hasdoğan), Ankara:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü, 142 s.

F- Çeviriler

Abdülkahir El-Cürcani (2008), Sözdizimi ve Anlambilim (Delâilü'lİ'câz), (Çeviren: Osman Güman), Litera Yayıncılık, 472 s.

Achard, Pierre (1994), Dilsel Toplumbilim, (Çeviren: Deniz Kırımsoy), İstanbul: İletişim Yayınları,112 s.

Arnold Martinet, Andre (1998),  İşlevsel Genel Dilbilim (Çeviren: Berke Vardar), İstanbul: Multilingual, 189 s.

Barthes, Roland (1997), Göstergebilimsel Serüven, (Çeviren: Sema Rifat ve Mehmet Rifat), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 202 s.

Barthes, Roland (1997), Göstergebilimsel Serüven, (Çeviren: Sema Rifat ve Mehmet Rifat), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 202 s.

Benveniste, Emile (1995), Genel Dilbilim Sorunları, (Çeviren: Erdem Öztokat), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 225 s.

Benveniste, Emile (1995), Genel Dilbilim Sorunları, (Çeviren: Erdim Öztokat), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 225 s.

Bumann, Waltraud (1990),  Dil Felsefesi, Günümüzdeki Felsefe Disiplinleri İçinde, (Çeviren: Doğan Özlem), İstanbul: Ara Yayıncılık, 509 s.

Chomsky,  Noam (2010), Doğa ve Dil Üzerine, (Çeviren: Ayşe Banu Karadağ, Books Google'da: On Nature and Language), İstanbul: Sözcükler Yayınevi, 256 s.

Chomsky, Noam (2001), Dil ve Zihin, (Çeviren: Ahmet Kocaman), Ankara: Ayraç Yayınları, 296 s.

Chomsky, Noam (2002),  Dil ve Sorumluluk, (Çeviren: Hüsnü Özasya), Ankara: Ekin Yayın, 198 s.

Condon, John C. (1995), Kelimelerin Büyülü Dünyası Anlambilim ve İletişim, (Çeviren: Murat Çiftkaya), İstanbul: İnsan Yayınları, 187 s.

Corballis, Michael C. (2003), İşaretten Konuşmaya Dilin Kökeni ve Gelişimi, (Çeviren: Aybek Görey), İstanbul: Kitap Yayınevi, 284 s.

Coward, Rosalind ve Ellıs, John (1985), Dil ve Maddecilik, (Çeviren: Esen Tarım), İstanbul: İletişim Yayınları, 280 s.

Durak, Mustafa (2005) Terimden Anlama, (Çeviri: Dil Bilinci-J.B. Marcellesi ve B. Cardin, Terim Konusunda-Bruno de Besse, İşlevsel Dilbilime Giriş -Henri Frei, Sözdizim, Anlambilim ve Edimbilim-John Lyons, Anlam Çözümlemesi-John Lynons, Anlam ve İktidar-Felix Guattari, Anton Martynin Dil Felsefesi-Oswald Ducrot), İstanbul: Multilingual Yayınları, 124 s.

Ellul, Jacques (1998), Sözün Düşüşü, (Çeviren: Hüsamettin Arslan), İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 198 s.

Ferré, Frédérick  (1999), Din Dilinin Anlamı, (Çeviren: Zeki Özcan), İstanbul: Alfa Yayınları,  1999,  236 s.

Foucault (2012), Michel, Bu Bir Pipo Değildir, (Çeviren: Selahattin Hilav), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 59 s.

Freund, Julien (1997), Beşeri Bilim Teorileri, (Çeviren: Bahaeddin Yediyıldız), Ankara: TTK yayınları, 120 s. 

Gezundhayt, Henriette (2010), “Biçim Birimi (morphèmes) ve Sözlük Birimi (lexèmes)”,  http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/dilbilim_ana_02.php [ege-edebiyat.org sayfasından], (Çeviren: Rıza Filizok), (Erişim Tarihi: 17.09.2013), 4 s.

Gezundhayt, Henriette (2010), “Cümle Anlam Bilimi   (Sémantique de la phrase)”, http://turkoloji. cu.edu.tr/DILBILIM/dilbilim_ana_02.php  [ege-edebiyat.org sayfasından], (Çeviren: Rıza Filizok), (Erişim Tarihi: 17.09.2013), 5 s.

Guiraud, P. (1975), Anlambilim, (Çeviren: Berke Vardar), İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 142 s.

Guiraud, P. (1994), Göstergebilim, (Çeviren: Mehmet Yalçın), (Özgün Adı: La Semiologie), Ankara: İmge Kitabevi, 148 s.

Hûlî, Emin el- (1995), Kur’ân Tefsirinde Yeni Bir Metod, (Çeviren: Mevlüt Güngör), İstanbul: Kur’ân Kitaplığı, 112 s.

Krıpke, Saul (2005), Adlandırma ve Zorunluluk, (Çeviren: Berat Açıl), İstanbul: Litera Yayıncılık, 200 s.

Leech, G. (1982) “Üretimsel ve Yorumsal Anlambilim”, (Çeviren: Ahmet Kocaman), Dilbilim Seçkisi (Günümüz Dilbilimiyle İlgili Yazılardan Çeviriler), Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları, s. 119-124.

Lyons, Jhon (1983), “Anlambilim: Genel İlkeler, Anlam Yapısı” s. 358-419, Kuramsal Dilbilime Giriş, (Çeviren: Ahmet Kocaman), Ankara: Türk Dil Kurumu yayını, 449 s.

Lyons, John (2005), “Sözdizim, Anlambilim ve Edimbilim” (Çeviren: Mustafa Durak), Terimden Anlama, İstanbul: Multilingual Yayınları, s. 57-64.

Memmedov, Yunus (1994), “Kelimelerin Leksik ve Semantik Gelişmesi”, (Çeviren: Sebahattin Çağın), Türk Dili, S. 509, s. 350-359.

Palmer, Frang Robert (2001), Semantik, Yeni Bir Anlambilim Projesi (Çeviren: Ramazan Ertürk), (Cambridge: Cambridge University Press), Ankara: Kitabiyat Yayınları, 196 s.

Palmer, Frank Robert (2001), Semantik, Yeni Bir Anlambilim Projesi, (Çeviren: Ramazan Ertürk), Cambridge: Cambridge University Press, Ankara: Kitabiyat Yayınları, 196 s.

Perrot, Jean (2006), Dilbilim, (Çeviren: Işık Ergüden), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 143 s.

Perrot, Jean (2006), Dilbilim, (Çeviren: Işık Ergüden), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 143 s.

Porzig, Walter (1995), Dil Denen Mucize, (Çeviren: Vural Ülkü), Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları, 276 s.

Renan, Ernest (2011), Dilin Kökeni Üzerine, (Çeviren: Atakan Altıörs), [Özgün Adı: De l’origine du langage, 1858], İstanbul: Bilgi Kültür Sanat Yayınları, 168 s.

Rickman, H. P. (2000), Anlama ve İnsan Bilimleri, (Çeviren: Mehmet Dağ), Samsun: Etüt Yayınları, 173 s.

Şanjarhan, Bekmaganbetov (2011), “Semantik Üçgen Etrafındaki Düşünceler” (Çeviren: Emine Atmaca), Turkish Studies Volume 6/4 Fall, s. 367-372.

Tamba-Mecz, Irène (1998), Anlambilim (Çeviren: Necmettin Sevil), İstanbul: İletişim Yayınları, 144 s.

Ullmann, Stephen (1978), “Anlambilimi”, (Çeviren: Ahmet Kocaman), Ankara: Türk Dili XXXVIII, s. 355-363.

Vygotsky, Lev Semenovich (1985), Düşünce ve Dil, (Çeviren: Semih Koray), Ankara:Kaynak Yayınları , 208 s.

Weisgerber, Johann Leo (1968), Dünyanın Zihnen Geliştirilmesinde Dil Alanları, (Çeviren: Hüseyin Sesli), Erzurum, ? s.

Williamson, Judith (2001), Reklamların Dili (Ideology and Meaning in Advertising), ( Çeviren: Ahmet Fethi), Ankara: Ütopya Yayınevi, 187 s.

Wilson, John (2002), Dil, Anlam ve Doğruluk, (Çeviren: Abdüllatif  Tüzer ve İbrahim Emiroğlu), Adana: Ankara Okulu Yayınları, 119 s.

Wilson, John (2006), Dil ve Anlam (Çeviren: Recep Şengün), Ankara: Berikan Yayınevi, 112 s.

Wittgenstein, Ludwig (2009), Erken Döneminde Dilin Sınırları ve Felsefesi, (Yayına Hazırlayan: Sunay Aksoy, Taşkın Takış), Ankara: Doğu Batı Yayınları, 295 s.

Wollen, Peter (2004), Sinemada Göstergeler ve Anlambilim, (Çevirenler: Zafer Aracagök ve Bülent O. Doğan), Metis Yayınları, 238 s.

G) İnternet Sayfaları

G. a) Yazarı belli olanlar:

Acar, Adnan (2013), “İletişim ve Şiir”, http://makale.adnanacar.net/tag/anlambilim/, (Erişim Tarihi: 10.07.2013).

Ahıskalı, Mürsel (2013), “Bibliyografya”, http://mursel-ahiskali.blogspot.com/p/bibliyografya.html, (Erişim Tarihi: 20.09.2013).

Akşehirli, Soner (2013), “Gösterge Bilim Terimleri”, www.ege-edebiyat.org,  (Erişim Tarihi:  15.01.2013).

Altun, Mustafa (2013), “Anlam Bilimi”, dilbilimi.net/anlambilimi.htm, (Erişim Tarihi: 10.07.2013).

Altun, Mustafa (2013), “Edebi Sanatlar”, www.dilbilim.com, (Erişim Tarihi:  17. 04. 2013).

Atalar, Kürşad M. (2005), “Kur’an’ı Anlama Yöntemleri Üzerine” –‘Kök-anlamlılık’ Temelinde Bir Kavramsal Eleştiri–”, İktibas Dergisi, www.kuranislami.com/kuran/kurankoek.html, (Erişim Tarihi:  15 Ekim 2005).

Demir, Ahmet (2013), “Anlam Bilimnin Tarihçesi”, www.slideshare.net/fyzllh/ahmet-demir-sunum, (Erişim Tarihi: 19.09.2013).

Dervişcemaloğlu, Bahar (2013), “Göstergebilim Sözlüğü”, www.ege-edebiyat.org, (Erişim Tarihi: 20.02.2013).

Dervişcemaloğlu, Bahar (2013), “Göstergebilim”, www.ege-edebiyat.org, (Erişim Tarihi:  21.02.2013).

Filizok, Rıza , “Anlam Bağlantılardan Doğar”, www.ege-edebiyat.org, (Erişim Tarihi: 18.06.2013).

Filizok, Rıza (2013),  “Anlambilimin Çağdaş Üç Yöntemi”, www.ege-edebiyat.org,  (Erişim Tarihi:  01.05.2013).

Filizok, Rıza, “Anlambilimi Temel Kavramlar”, www.ege.edebiyat.org, (Erişim Tarihi:  25.02.2013).

Filizok, Rıza, “Belâgat Bilimimizin İçerdiği Teoriler: Güzel Söz Teorisi”, www.ege-edebiyat.org/docs/512.pdf, (Erişim Tarihi:  11.09.2013).

Filizok, Rıza, “Çekirdek Semler ve Sınıf Semleri”, www.ege-edebiyat.org, (Erişim Tarihi: 03.05.2013).

Filizok, Rıza, “Dolaylı Anlam Nedir?”, www.ege-edebiyat.org, (Erişim Tarihi:  02.05.2013).

Filizok, Rıza, “Gösterge (İşaret / Signe) ve Anlam”, www.ege-edebiyat.org, (Erişim Tarihi:  22.04.2013).

Filizok, Rıza, “Tem İlerlemesi ve Metin Tipleri Üzerine”, ege-edebiyat.org/wp/wp-content/uploads/Tem-İlerlemesi-ve-Metin-Tipleri-Üzerine.pdf, (Erişim Tarihi:  09.04.2010).

Koca, Ayşen, “Эмоциялык Экспрессивдик Сөздөрдүн Семантикалык Топтору (Dildeki Duygu Değerinin Anlam Grupları)”, http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/aysen_koca_dildeki_ duygu_degeri_anlam_gruplari.pdf, (Erişim Tarihi: 20.09.2013)

Korzybski, Alferd, “Genel Semantik (Anlambilim), nlpokulu.com/s-alfred-korzybski-ve-genel-semantik-anlambilim-50.html, (Erişim Tarihi:  10.07.2013).

Özgür, Ahmet, “Göstergebilim”, www.ahmetozgur.com, (Erişim Tarihi:  23. 01. 2013).

Selçuk, Engin “Anlam Değişmeleri Üzerine Bir Gruplandırma Çalışması”, www.acedemia.edu, 5 s., (Erişim Tarihi: 11.07.2013).

Soysaldı, Mehmet ve Şimşek Songül, “Kur’an’da Ümmî Kavramının Semantik Analizi ve Bu Bağlamda Hz. Peygamber’in Ümmîliği Meselesi”, http://web.firat.edu.tr/msoysaldi/ ummikavrami.pdf, 22 s., (Erişim Tarihi: 10.09.2013).

G. b) Diğerleri:

anlambilim.net/‎, (Erişim Tarihi: 10.07.2013).

cokbilgi.com/yazi/anlambilim-semantik-nedir/, (Erişim Tarihi:  10.07.2013).

dilbilimi.net/bibliyografya.htm, [Kaynakça güncellenerek veriliyor.], (Erişim Tarihi:  10.09.2013).

emedia.leeward.hawaii.edu/hurley/Ling102web/mod4-3_semantics/, (Erişim Tarihi: 10.07.2013).

felsefe.gen.tr/anlambilim_nedir_ne_demektir.asp‎, (Erişim Tarihi:  10.07.2013).

linguistics.fi/synonymy/book_of_abstract, “Re-Thinking Synonymy: Semantic Sameness and Similarity in Languages and Their Description, Book of Abstract,”, (Erişim Tarihi:  18.06.2013).

msxlabs.org/forum/felsefe/240274-anlambilim-semantik.html, (Erişim Tarihi:  10.07.2013).

semanticsarchive.net/, bk. Appendix and References.pdf , (Erişim Tarihi:  11.07.2013).

ua.es/personal/francisco.yus/rt.html#Semantics, [Kaynakçası çok iyi.] (Erişim Tarihi: 10.07.2013).

wikipedia.org/wiki/Anlambilim‎, (Erişim Tarihi:  10.07.2013).

wikipedia.org/wiki/Kategori:Anlambilim‎, (Erişim Tarihi: 10.07.2013).

H) Türk Anlam Bilim Çalışmalarında Geçen Bazı Yabancı Kaynaklar

Beck, S. (1996), “Quantified Structures as Barriers for LF Movement”, Natural Language Semantics 4(1), pp. 1-56.

Beck, S. (2004), A semantic explanation for intervention effects, Proceedings of the Conference “sub8-Sinn und Bedeutung”, ed. by Cécile Meier and Matthias Weisgerber, Arbeitspaper Nr. 127, University of Konstanz, pp. 25-50.

 Câbiri, Muhammed Âbid el- (1997), Arap Aklının Oluşumu Tekvinü'l-Akli'l-Arabi, İstanbul: İz Yayıncılık, 1997, 501 s.

Campbell, George (1965), The Philosophy of Rhetoric, Oxford University Press, 138 p.

Carnap, Rudolf (1956), Empiricism, Semantics, and Ontology, Chicago, (intersci.ss.uci.edu/.../Carnap/ Empiricism, pdf), pp. 205-21.

Chierchie, G. and Mc. Connel, S., (1990), Meaning and Grammar: An Introduction to Semantics, London: MIT Press, 476 p.

Coates, J. (1983), The Semantics of the Modal Auxiliaries, London: Croom Helm, 259 p.

Cruse, David Alan (1987), Lexical Semantics, Cambridge- New York- New Rochelle-Melbourne- Sydney: Cambridge University Press, 310 p.

Cruse, David Alan (2000), Meanin in Language An Introduction to Semantics and Pragmatics, New York: Oxford Universty Press, 391 p.

Crusude, David A. (1986), Lexical Semantics, Cambridge: Cambridge University Press, p 52.

Edmonds, P. and G. Hirst (2002), Near-Synonymy and Lexical Choice, University of Toronto, Online: http://ftp.cs.toronto.edu/pub/gh/Edmonds+Hirst-2002. pdf, (D of A 08. 08. 2011).

Edmons, Philip and Hirst, Graeme (2002), “Near-Synonymy and Lexical Choice”, Computational Linguistics, (see bibliography), Volume 28, Number 2, pp. 105-144.

Everaert, Desmedt N. (2000), Simiotique du Récit, Bruxelles: De Boeck Üniversité, 323 p.

Firth, J. R. (1951), “Modes of Meaning”, Papers in Linguistics 1934-1951, London: Oxford University Press, pp. 190-215.

Frawley, William (1992), Linguistic Semantics, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 533 p.

Fontanille, Jacques (1995), Semioticjue du Visible, Paris: Presses Universitaires de France, 330 p.

Gipper, Helmud (1978), Sprachwissenschaftliche Grunbergriffe und Forsechungsrichtungen, München, 208 p.

Goddard, Cliff (1998), Semantic Analysts A Practical Introduction, (see http://books.google.com.tr/ books), Oxford: Oxford University Press, 490 p.

Greimas, Algirdas Julien  (1976), La Sémiotique du Texte: Exercices Pratiques, Paris: Seuil Press, 276 p.

Guiraud, Pierre (1974), La Sémiologie, Presses Universitaire de France, s. 122.

Гениш, Эйюп  (2008), Грамматика турецкого языка. Фонетика, морфология, этимология, семантика, синтаксис, орфография, знаки препинания, Том 1 (3 cilt), Москва, 232 s.

Heim, Irene (1988), The Semantics of Definite and Indefinite Noun Phrases, New York: Garland Publication, 413 p.

Humboldt’s, Wilhelm Alexander von (1841), Gesammelte Werke, Berlin, 311 p.

Hurford, James R. (1983), Semantics: A Coursebook, Cambridge University Press, 291 p.

Hutton, Christopher (1998), “Semantics and the ‘Etymological Fallacy’ Fallacy”, Language Sciences, volume 20 no 2, April 1998, s. 89-200.

Караев (Кораев), C. (1970), Географик номлар маъноси (Coğrafi Adların Anlamlarını Biliyor musunuz?), на узб. яз., Тошкент.

Казаков Ш. (1990), Семантико-стилистические особенности эмационального-оценочной драм. Хамзы. Автореф.дис.канд.фил. наук.–Ташкент.

Kempson Ruth M. (1977), Semantic Theory, Cambridge University Press, 216 s.

Kronasser, Heinz (1968), Hendbunch der Semasiologie, Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 204 p.

Kubriakova, Ye. S. (2002), “Kognitivnaya lingvistika i problemı kompozitsionnoy semantiki v sfere slovoobrazovaniya”, İzvestiya AN. Seriya Literaturı İ Yazıka, tom 61, № 1, pp. 13-24.

Ибрагимов А. П. (2008), Бобур асарлари лексикасининг лингвостатистик, семантик ва генетик тадқиқи (“девон”, “мубаййин”, “аруз”). Фил. ф. док. дисс. автореф. Тошкент.

Leech, Geoffrey (1981), Semantics The Study of Meaning, Harmondsworth: Penguin Books, 383 p.

Löbner, Sebastian (2002), Understanding Semantics, London: Hodder Arnold Publishers, 260 p.

Lyons, Jhon (1995), Linguistics Semantics An introduction, (see: http://books.google.com.tr), Cambridge: Cambridge University Press, 401 p.

Lyons, Jhon (1999),  Language and Linguistics An introduction, (see: http://books.google.com.tr), Cambridge: Cambridge University Press, 410 p.

Lyons, John (1977), Semantics I, (see: http://books.google.com.tr), Cambridge: CUP, 295 p.

Mario, Pei (1992), Story of Language, Penguin Books, 508 p.

Murphy, M. Lynne (2003), Semantic Relations and the Lexicon, CUP, (see: http://books.google.com.tr), Cambridge Press, 234 p.

Nesefî, Ebu’l-Muîn Meymun b. Mu-hammed en- (2003), Tabsıratu’l-Edille fî Usûli’d-dîn 2. Cilt, (Tenkitli Neşir), (Tahkik ve Yayına Hazırlayanlar:Hüseyin Atay-Şaban Ali Düzgün), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, 598 s.

Palmer, Frang Robert (1981), Semantics, Cambridge University Press, 221 p.

Partington, A. (2004), “Utterly content in each other's company” Semantic prosody and semantic preference, International Journal of Corpus Lingustics,Volume 9:1, pp. 131-156.

Persson, Gunnar (1990), Meanings, Models and Metaphors A Study in Lexical Semantics in English, Stockholm, Sweden: Almqvist and Wiksell International, 205 p.

Ravin, Yael (1992), "Synonymy from a Computational Point of View", in Adrienne Lehrer, Eva Feder Kittay (Eds.), Frames, Fields, and Contrasts New Essays in Semantic and Lexical Organization, New Jersey, pp. 397-419.

Riemer, Nick (2010), Introducing Semantics, (see: http://books.google.com.tr), Cambridge: Cambridge University Press, 451 p.

Rooth, M. (1996), “Focus”, In The Handbook of Contemporary Semantic Theory, Shalom Lappin (Ed.), pp. 271-297.

Saeed, J. I. (2008), Semantics,  Oxford: Wiley-Blackwell, 413 p.

Sapir, Edward (1944). "Grading: a study in semantics",  Philosophy of Science (11), pp.  93–116.

Sarisi, Ömer Abdurrahman es- (1987), Er-Râğıb El- İsfahânî,  (H. 343-412) Mecma’u’l-Belağa (Efâninü’l-Belağa), Amman. Not:  Yazma, Topkapı, 8017 A. 2390, F. E. Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Katalogu, cilt: 4, (İstanbul, 1969), s. 162. [Eser, basılmıştır: Rağıb el-İsfehani, Mecma’u’l-Belâğa, 2 cilt, tah. Ömer Abdurrahman es-Sarisi, Amman, 1987 / çev.]

Saukkonen, Pauli (1982), “What are the Main Semantic Pragmatic Features of Stylistic Text Types?”, PICL XII, pp. 1036-1039.

Saussure, F. (1965), Cours de Linguistique Générale, Paris: Payot, 520 p.

Slobın, Dan Isaac and Zımmer, Karl (1986), Studies in Turkish Linguistics, John Benjamins Publishing, 300 p.

Speyer, Heinrich (1948), “Semitic Languages and Literature”, The Universal Jewish Encyclopedia, New York.

Stanojevic, Maja (2009), “Cognitive Synonymy: A General Overview”, Linguistics and Literature, Volume 7, pp. 193–200.

Stephenson, Tamina C. (2007), Towards a Theory of Subject Meaning, ABD: Brown University, Massachusetts Instıtute Of Technology, Doktora Tezi, (Danışmanlar: Kai von FINTEL, Irene HEIM), 212 p.

Şarkavî, İffet eş- (1981), Belağatu'l-Atfi fi'l-Kur'âni'l-Kerim, Beyrut, 1981.

Talmy, L. (1985), “Lexicalization Patterns: Semantic Structure in Lexical Forms”, T. Shopen (Ed.), In Language Typology and Syntactic Description, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 57-138.

Talmy, L. (2003), Toward a Cognitive Semantics, Volume I-I, Cambridge: MIT Press, 1076 p.

Ûde, Halîl Ebû ‘Ûde (1985), Et-Tatavvuru’d-Dilâlî  Beyne Luğati'ş-Ş'iri ve'l-Kur'ân, Ürdün, 211 s.

Ullmann, Stephen (1952), Précis de Sémantique Française, Berne: Editions A. Francke, 352 p.

Ullmann, Stephen (1962), Semantics: An Introduction to the Science of Meaning, Oxford: Blackwell, 278 p.

Wierzbicka, Anna (1996), Semantics, Primes and Universals, New York: Oxford Univ. Press, 512 p.

Wright, Edwina Maria (1996), “Studies in Semitic historical semantics: Words for 'man' and 'woman’”, Harvard University Unpublished PhD Thesis.