Türük

Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi

2013 Yıl:1, Sayı:2

Sayfa:370-387                                                                                                                                                                                                                                    

ISSN: 2147-8872 

MİTROVİÇA TÜRK AĞZINDA SES OLAYLARI

Ergin Jable*

Özet

Bu çalışmamızı daha önce Mitroviça’da yapmış olduğumuz derleme metinlerimizden örnekler tespit ederek oluşturmaya çalıştık. Bu çalışmamızın amacı halen çok canlı bir şekilde kullanılan Mitroviça Türk Ağzı’nın ses özellikleri içerisinde önemli bir yer teşkil eden ses olaylarını özel olarak ele almak ve bu ses olaylarını oluş biçimlerine göre gözler önüne sermektir. Rumeli Ağızları içerisinde özel bir yeri olan Mitroviça Türk Ağzı’nın ses olayları bakımından da özellik arz ettiğini, ortaya çıkan ses olaylarının Türk dilinin genel karakteri ve tarihi seyri çerçevesinde diğer lehçe, şive ve Anadolu Ağızları’nda meydana gelen ses olayları ile benzerlik ve farklılıklar ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu çalışmanın kapsamını aşan bu yön bilahare başka çalışmalarda ele alınabilir; ancak biz burada sadece Mitroviça Türk Ağzı’nın ses olaylarını gözler önüne sermeye çalıştık. Katkı sağlayacak değerlendirme ve tasniflere bundan sonraki çalışmalara yönelik temennimizdir. Bu çalışma, sahada ses kayıt cihazıyla yapılan metin derlemesi, kayıtların çevriyazı alfabesiyle metne aktarılması ve metinde tespit edilen dil malzemesinin Ses Bilgisi bakımından incelemeye tabi tutulması yöntemine dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mitroviça Türk Ağzı, Ses Olayları, Dişlileşme, Damaklılaşma, Dudaklılaşma

PHONETIC CHANGES IN MİTROVİCA TURKISH DIALECT

Abstract

We have tried to form this study by determining samples from our compilation texts that we did in Mitrovica before. The aim of the study is to discuss the phonetic changes which takes an important place in phonetic properties of Mitrovica Turkish Dialect that is still used lively today in special. We see that Mitrovica Turkish Dialect has a unique place in Rumelian Dialect and also its phonetic changes are notable. Also, the phonetic changes in Mitrovica Turkish dialect show similarities and differences with other dialects in Anatolia. This subject which goes beyond the scope of this study can be discussed in other studies; but we have tried to bring phonetic changes of Mitrovica Turkish Dialect into light. We hope that this study wills contribute to future studies and classifications. This study is based on the method of text compilation done by sound recording device, converting records into text and analysis of vocabularies determined in the text in terms of Phonetics.

Key Words: Mitrovica Turkish Dialect, Phonetic Changes, Dentalization, Palatalization, Labialization

* Yrd. Doç. Dr., Priştine Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi, erginjable@gmail.com

Giriş

Mitroviça Belediyesi, Kosova’nın kuzey kesiminde yer alan bir belediyedir. Belediyenin merkezi Mitroviça’dır. Belediye alanı 350 km2’dir. Komşuları; güneyde Skenderay Belediyesi, güneyde ve güneydoğuda Vıçıtırın Belediyesi, kuzeydoğuda Poduyeva Belediyesi, kuzeyde Leposaviç ve Zveçan Belediyesi, batıda Zubin Potok Belediyesi’dir. Mitroviça’nın içinden geçen İbre Nehri’nin kuzeyinde kalan bölgesi, 1998-1999 Kosova Savaşı sonrasında oluşan BM yönetimi döneminde ve 17 Şubat 2008’de ilan edilen bağımsızlık döneminde Kosova Cumhuriyeti idari yapılarının tam olarak yerleşemediği bölge içindedir. Zubin Potok, Leposaviç, Zveçan ve Mitroviça’nın kuzeyi fiilen Kosova Cumhuriyeti idaresine bağlı olarak değil, Sırbistan idaresine bağlı olarak yönetilmektedir.

Zubin Potok gibi Kosova yapılanmasına aykırı ve ona karşı ayrı bir yapılanmanın kurulmaya çalışıldığı bu bölgenin durumu, Kosova ile Sırbistan arasında çözülmesi gereken konuların başında gelmektedir. Belediye sınırlarında 2011 sayımına göre 71.601 kişi yaşamaktadır. Bu nüfus sayısı sadece güneyi belirtir. 2011 yılında yapılan Kosova Genel Nüfus Sayımı’nda (REKOS2011) Mitroviça’nın sadece güney kesimi sayılmıştır. Kuzey kesiminde sayım boykot edilmiştir. Mitroviça Belediyesi’nde Türkçe, Arnavutça, Sırpça eşit şartlarda resmî kullanıma sahiptir. Ancak, ülke genelinde resmî dil uygulamalarında yaşanan çeşitli sıkıntılar bu belediyede de söz konusu olabilmiştir (wikipedia.org).

Mitroviça şehrini gösteren bir harita

 

 

İşaretler

Ses Değerleri

A

a, e

B

b, p

Ç

ç, c

I

ı, i

K

k,g

Ú

ú,à

T

t,d

U

u,ü

V

Ünlü (vokal)

#

Kelimenin solunda ise kelime başını,  sağında ise kelime sonunu gösterir.

/

Kök ünlüsünden sonra gelen sesi gösterir.

//

Bir kelime içindeki sesleri gösterir.

Ø

Şeklen değil ama fonksiyonca var olan kelime ve ekleri gösterir.

( )

Parantez içindeki sesin ihtiyarî olduğunu gösterir.

Ok istikametinde tek aşamalı değişmeyi gösterir.

>> 

Ok istikametinde iki veya daha fazla aşamalı değişmeyi gösterir.

+

İsme eklenmeyi gösterir.

-

Fiile eklenmeyi gösterir.

A

Normal    a

À

Normalden uzun  a

C

Normal    c

Ç

Normal    ç

D

Normal    d

E

Normal    e

ē

Normalden uzun   e

F

Normal    f

G

Normal    g

À

Tonlu, orta damak  g ünsüzü

H

Normal    h

I

Normal    ı

Ī

Normalden uzun  ı

İ

Normal    i

Ì

Normalden uzun  i

J

Normal    j

K

Normal    k

Ú

Tonsuz, orta damak, patlamalı k ünsüzü

L

Normal  l

Ĺ

Arka damak   l’si

Ø

Ön damak      l’si

M

Normal    m

N

Normal    n

O

Normal    o

Ï

Normalden uzun  o

Ö

Normal    ö

P

Normal     p

R

Normal     r

S

Normal     s

S

z – s arası ünsüz

T

Normal     t

U

Normal    u

Ÿ

Normalden uzun   u

Ü

Normal    ü

Ǖ

Normalden uzun    ü

V

Normal     v

Y

Normal     y

Z

Normal     z

 

 

SES BİLGİSİ

1.1. Ses Uyumları

1.1.1. Ünlü – Ünlü Uyumsuzluğu

Türkçe’de ünlüler, kelimedeki dizilişleri itibariyle önem derecelerine göre sıralarsak kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık, darlık-genişlik bakımlarından bir uyum arz ederler. Mitroviça Türk ağızlarında aykırı bir durum olarak ünlülerin kelimedeki dizilişleri bakımından uyumsuzluk had safhadadır. Uyumsuzluk, daha çok ünlülerin artlığı ve önlüğü bakımından kendini gösterir.

Ünlü-ünlü uyumsuzluğunu kelime kök veya gövdesinde görebiliriz:

alti < altı (EZ), ayni < aynı (EZ),  colurdilar << gelirdiler (NB), dogri << doğru (SZ), ema < ama (SZ), üldi << öldü (SS), üle << öyle (NB)

Mitroviça Türk ağzında, kalın sıradan ünlü dizisine sahip kelimelere ince ünlülü eklerin getirilmesi veya ince sıradan ünlü dizisine sahip kelimelere kalın ünlülü eklerin getirilmesi uyumsuzluk bakımından pek sık rastlanan bir durumdur:

basmişlar < basmışlar (NB), colurdilar << gelirdiler (NB), kaybetmisık << kaybetmişiz (NB) soraydilar << soruyordular (NB) 

1.2. Ses Olayları

1.2.1. Dişlileşme

Nitelik bakımından, ses organının başka bir noktasında teşekkül eden bir sesin teşekkül noktasının dişe kaymasıdır.

Dişlileşmenin kelimelerde görüldüğü örnekler:

         #c < #K             

         celin < gelin (NB), cene < gene (yine) (NB), cenekse << gene (yine) (NB), cibi < gibi (SZ), çor << kör (SZ), cüc << güç (RZ), cün < gün (SS), cüvercin < güvercin (EZ), cürsan << görsen (SZ)

         #ç < #k

         çe << kez (NB), çet << kez (NB), çendi < kendi (EZ), çeret << kere (NB),  çese < kese (EZ), çeserdım < keserdim (SS), çi < ki (EZ), çim < kim (EZ), çimse < kimse (NB), çoroglilar << köroğlular (RZ),  çüprisi << köprüsü (NB)

         /c/ < /g/           

         ecer < eğer (EZ), hanci < hangi (EZ), sevcili <  sevgili (EZ)                                        

         /ç/ < /k/           

         asçerler < askerler (NB), belçim << belki (EZ), beçim << belki (NB), düçan << dükkan (EZ), düçanden << dükkandan (SZ), düçük << dökük (SZ), esçi < eski (EZ), içi < iki (RZ), imçani << imkanı (EZ),

ç# < k#   

pÀç < pak (EZ), ilç < ilk (RZ)

l/ < d/         

tanılık < tanıdık (RZ)

f/ < h/             

süfüre << sahura (NB)

r/ < ğ/        

aşÀri << aşağı (EZ)

Dişlileşmenin eklerde görülen örnekleri:

alırçen < alırken (EZ), beklerçe << beklerken (EZ), cirışmişık << girişmişiz (NB), cürürdü << görürdü (SS), çǖliye << köylüye (SZ), diriyçe << diriyken (SZ), ederçe << ederken (RZ),  yazarçe  << yazarken (EZ) 

1.2.2. Damaklılaşma

Nitelik bakımından, ses organının başka bir noktasında teşekkül eden bir sesin teşekkül noktasının damağa kaymasıdır.

y# < h#       

vallay << vallah (EZ)

/y/ < /h/           

Alıntı kelimelerde görülen bu olay, yabancı kelimenin dile katılması sırasında, iki ünlü arasındaki h’lerin, ünlülere en yakın ses olan y’ye dönüştürülmesi şeklinde işleme tabi tutulduğunu gösterir:

müyim < mühim (EZ), saydan << sahiden (EZ)  

m/ < n/             

komşi << konşı (SS)

y/ < k/       

desteyden < destekten (NB), meytep < mektep (EZ)        

1.2.3. Dudaklılaşma

Nitelik bakımından, ses organının başka bir noktasında teşekkül eden bir sesin teşekkül noktasının dudağa kaymasıdır.

m# < n#      

zatem < zaten (NB)      

v/ < g/             

ügmek << övmek (NB)

m/ < n/       

kurşuma < kurşuna  (SZ)

1.2.4. Patlayıcılaşma

Nitelik bakımından sızıcı olan bir sesin patlayıcı hale gelmesidir. Mitroviça Türk ağzında, patlayıcılaşma örneklerine seyrek olarak rastlanır.

g/ < y/             

dolaşmaga < dolaşmaya (EZ)

g/ < ğ/        

çogi << çoğu (SS), dogrisi << doğrusu (EZ), elegım << eleğim (EZ), sagma < sağma (EZ), ügretmen << öğretmen (EZ)

1.2.5. Sızıcılaşma

Nitelik bakımından patlayıcı olan bir sesin sızıcı hale gelmesidir.

ğ/ < g/             

tk / tağuú << tagıku (SS)

1.2.6. Ötümsüzleşme

Nitelik bakımından ötümlü olan bir sesin ötümsüz hale gelmesidir. Prizren Türk ağzında seyrek görülen bir olaydır.

Ötümsüzleşmenin kelimelerde görüldüğü örnekler:

t/ < d/             

pitalkalar << pideler (NB)

t/ < r/         

durgutmamişık << durdurmamışız (NB), durdutmişlar << durdurmuşlar (RZ)         

t# < z#       

çet << kez (NB)

1.2.7. Ötümlüleşme

Nitelik bakımından ötümsüz olan bir sesin ötümlü hale gelmesidir.

#d < #t             

dembel < tembel (NB)

g# < k#             

almag < almak (SZ), cetırmeg << getirmek (SZ), yog < yok (SZ)

g/ < k/       

bragacan<< bırakacaksın (SS)

d# < t#             

dud < dut (RZ)

d/ < t/         

miledımız << milletimiz (NB), ügredim << öğretiyorum (SS), zanādi << zanaatı (SS)

1.2.8. Erime

Bir kelimede ünlüden sonra gelen ünsüzün veya ünlünün -ilk ünlünün açıklığının etkisiyle- niteliğinin silinerek ilk ünlü içinde kaybolmasıdır.

/À/ < /aa/          

cemÀdi << cemaati (SZ),  zanādi << zanaatı (SS)

Ø < r#               

bi < bir (EZ), ne kā << ne kadar (NB), obirleri << öbürleri (SZ)              

Ø < g/          

örenim < öğrenim (SS), örenci < öğrenci (NB), ürenci << öğrenci (SZ),

Ø < n#        

beklerçe << beklerken (EZ), oynarçe << oynarken (NB), yazarçe << yazarken (EZ)

Ø < n/    

 sïra << sonra (NB)

Ø < r/              

bikaç < birkaç (SZ), kÀ << kadar (NB), yapÀselar << yaparsalar (EZ)

Ø < z#              

çe << kez (NB)

Ø < y/              

büle << böyle (NB), sülemek << söylemek (NB), üleymiş << öyleymiş (NB)

Ø > h/             

imaletÀne << imalathane (RZ),  mÀlesınde <<mahallesinde (SS), mahsÀnelerden < sahnelerden (SS),  teravilar << teravihler (NB)    

Ø < h#              

abdullÀ < abdullah (SZ), işallÀ < inşallah (SS), isĺÀ < ıslah (SS), sefte << siftah (NB), vallÀ << vallah (EZ)

Ø < k#    

yï < yok (NB)

Ø < k/    

mitepler << mektepler (SZ), eletrik << elektrik (SZ)

Ø </k/              

türçe < türkçe (EZ)

Ø < l#              

nası < nasıl (NB)

Ø < l/              

beçim << belki (NB), bugar < bulgar (SS)

Ø < m/        

madaçi << mademki (EZ)

Ø < r/              

bikaç < birkaç (SZ)

Ø < /t/             

arnÿçe << arnavutça (EZ)

Ø < y#              

şi << şey (NB)

Ø < z/         

açamÀsek << açamazsak (EZ)

1.2.9. Yutulma

Bir kelimedeki bir ünsüzün, kendinden sonra gelen ünlünün açıklığında erimeye fırsat bulamadan kaybolmasıdır.

Ø < d/       

şini << şimdi (NB)

Ø < #h    

açın << kaça an (EZ), eftede << haftada (EZ)

Ø < #I              

stambolda << istanbulda (SS) 

Ø < #y              

ikanırdık << yıkanırdık (NB)

KVK > KK            

brak < bırak (RZ), klisesi < kilisesi (RZ), klubumuz << kulübümüz (NB)

İki kelimenin kaynaşmasıyla, kelimelerden birinde yutulma gerçekleşebilir:

üçüz < üç yüz (NB)

1.2.10. Büzülme

Kelime ortasındaki bir veya daha fazla seste gerçekleşen erime veya yutulmalarla meydana gelen ses kayıplarıdır.

anlamaydım << anlamıyordum (EZ), bilim << biliyorum (EZ), bǖk << büyük (NB), dilsın << değilsin (RZ), mÀcir << muhacir (NB), yigırmi << yirmi (SS)

1.2.11. Derilme

Kelime sonundaki bir veya daha fazla seste gerçekleşen erime veya yutulmalarla meydana gelen ses kayıplarıdır. Metnimizde birkaç örneği vardır:

alidım << alıyordum (SZ), bililar << biliyorlar (EZ), dÀ << daha (EZ), duri << duruyor (SS)

1.2.12. Düşme

Kelime sonundaki bir sesin, kendinden önceki sesin açıklığında erimeye fırsat bulmadan kaybolmasıdır.

Ø < I#         

fabrikay << fabrikayı (SS), familyay << familyayı (SS), türkiyay << türkiyeyi (NB)

Ø < h#

fet < feth (RZ)

1.2.13. İncelme

Nitelik bakımından, ses organının arka tarafında teşekkül eden bir ünlünün teşekkül noktasının öne kaymasıdır.

Mitroviça Türk ağzında, art sıradan ünlü dizisine sahip birtakım kelimelerdeki ünlülerin, bazen birinin incelerek ünlü uyumunu bozduğu görülürken bazen de hepsinin incelerek incelik bakımından uyuma girdiği görülebilir:

alidım << alıyordum (SZ), anasi < anası (SZ), bazilari << bazıları (SZ), çegırdım << çağırdım (EZ), çiktikleri << çıktıkları (RZ), çikmişık << çıkmışız (NB), çocuklari < çocukları (EZ), dokuzune < dokuzuna (EZ), düçanden << dükkandan (SZ), kapiya < kapıya (NB), karisında < karısında (EZ), komşim < komşum (RZ), olmiş << olmuş (NB), oni < onu   (EZ), oriya < oraya (EZ), oyini << oyunu (NB), yokse < yoksa (SZ), yolardi << yollardı (EZ)

1.2.14. Kalınlaşma

Nitelik bakımından, ses organının ön tarafında teşekkül eden bir sesin teşekkül noktasının dudağa kaymasıdır:

banım << benim (EZ), benım < benim (NB), çor << kör (SZ), çoroglilar << köroğulları (SZ), içın < için (EZ)

Daha çok alıntı kelimelerde dikkat çeken ve kelimede art ünlülerin tercih edilmesi şeklinde gözlemleyebildiğimiz bir kalınlaşma vardır:

agaci < ağacı (SZ), banım << benim (EZ), benım < benim (NB), coldum << geldim (EZ), çekmedan < çekmeden (NB), derlar < derler (NB), desınlar < desinler (EZ), içıncısınden << ikincisinden (EZ), içıne < içine (EZ), kardaşım < kardeşim (SZ), obirleri << öbürleri (SZ), vakıtttani << vakitten (NB)

1.2.15. Genişleme

Kelimede, dilin alçak konumunda seslendirilen bir sesin, dilin yüksek konumunda seslendirilir hale gelmesidir:

e < i

dey << diyor (EZ), deyem << diyeyim (EZ), deyeym << diyeyim (SS), etfayi << itfaiye (SZ), sefte << siftah (NB) 

 o < u           

  yokari << yukarı (RZ)

Mitroviça Türk ağızlarında bu ses olayı daha çok, kelime kökündeki geniş-yuvarlak ünlünün kelimeye eklenen eklerdeki dar-yuvarlak ünlüleri kendine benzetmesiyle vuku bulur:

ononle << onunla (SZ)

1.2.16. Daralma

Kelimede, dilin yüksek konumunda seslendirilen bir sesin, dilin alçak konumunda seslendirilir hale gelmesidir:

i < e               

edırse < ederse (EZ), mitepler << mektepler (SZ), zinep << zeynep (NB),    

U < O               

büle << böyle (EZ), cürem << göreyim (NB), cürmiş << görmüş (NB), dünem < dönem (NB), süler << söyler (NB), üle << öyle (EZ), üpmişım << öpmüşüm (NB)

i < u               

avlida < avluda (EZ)

Bu ses olayı, ek almış kelimelerde ünlü uyumunu bozucu bir durum sergilemektedir:

durdık < durduk (NB), kaybuldi << kayboldu (RZ), korkisindan << korkusundan (5 – 406), koştık < koştuk (NB), kuyilar < kuyular (NB), oldi < oldu (EZ), oni < onu (EZ), oyini << oyunu (NB), süleym << söylüyorum (SZ), yokti < yoktu (SS) 

1.2.17. Düzleşme

Nitelik bakımından yuvarlak olan bir ünlünün düz hale gelmesidir.

a < u          

mÀcir << muhacir (NB)

 i < u         

avlida << avlu (EZ), cüni << günü (SS), cüridık << görüyorduk (NB), doĺi < dolu (NB), durdi < durdu (NB)

1.2.18. Yuvarlaklaşma

Nitelik bakımından düz olan bir ünlünün yuvarlak hale gelmesidir. Düzleşmeye nazaran yuvarlaklaşma daha yaygındır:

U < I               

ümüt << ümit (SS),

o < a          

kktom << kalktım (EZ), sonçi << sanki (EZ), tk << tavuk (SS)

u < a          

süfüre << sahura (NB)

o < e          

col << gel (NB), colidi << geliyordu (EZ), colurçelar << gelirlerken (NB)

1.2.19. İkizleşme

Kelime içindeki bir sese (ünsüz), nitelik itibariyle tıpatıp benzeyen bir sesin türemesi olayıdır:

ll/ < l/            

doĺĺi << dolu (SZ)

pp/ < p/            

eppımız << hepimiz (SS)

1.2.20. Tekleşme

Kelime içinde mevcut olan ünsüz çiftlerinden birinin kaybolmasıdır:

Ekleşmeyle birlikte ortaya çıkan ikizleşme örnekleri de vardır:

yolarlar  << yollarlar (EZ)

Tekleşme olayına genellikle alıntı kelimelerde rastlanır. Mitroviça Türk ağzı bu şekilde, ikiz ünsüz bulunduran yabancı kelimeleri Türkçeleştirme yolunu benimsemiştir:

/c/ < /cc/    

tücar < tüccar (EZ)    

         /k/ < /kk/          

         düçanden << dükkandan (SZ)

         /l/ < /ll/          

         mÀleleri << mahalleleri (NB), miledımız << milletimiz (NB), yolamiş << yollamış (EZ), yolardi << yollardı (EZ), yolayasın << yollayasın (EZ),

/ss/ < /ss/         

yasi << yassı (RZ)

/v/ < /vv/          

evel < evvel (SS), kuvetli < kuvvetli (NB)

/z/ < /zz/          

lezet < lezzeti (NB)

1.2.21. Toplaşma

Bir kelimede iki ünlü yan yana gelince Türkçe bu ünlülerin arasında “y” yardımcı ünsüzünü türetir. İkinci ünlü vurgusuz orta hecenin dar ünlüsü olur; bu dar ünlüler kendilerini koruyamadıkları için düşerler. Böylece kelimenin hece sayısında azalma gerçekleşir. Mitroviça Türk ağzında toplaşma olayı, sola toplaşma şeklinde ve alıntı kelimelerde görülmektedir:

aylelere  << ailelere (EZ)

1.2.22. Karışma

Biri ünlüyle biten öbürü de ünlüyle başlayan iki kelimenin birlikte söylenmesi esnasında gerçekleşen, ulanma ve erime olayları sonucunda meydana gelen; birinci kelimenin son, ikinci kelimenin ilk ünlüsünün birbirine karışması olayıdır:

şto << işte o (EZ), ştorda << işte orada (NB), ştüle << işte öyle (EZ), tüle << te öyle (SZ)

1.2.23. Kaynaşma

Konuşma sırasında, yan yana gelen iki kelimeden birinin son, diğerinin ilk seslerinin anlamca birleşme görülmeden bazı ses olaylarının da etkisiyle kaynaşması sonucunda, bu iki kelimenin, bir kelime gibi söylenmesidir:

büle << böyle (EZ), doúuyüz << dokuz yüz (EZ)

1.2.24. Türeme

Kelimede daha önce bulunmayan bir sesin türemesi olayıdır:       

e# < Ø          

içıne << için (EZ)

e/ < Ø          

degenek << değnek (RZ)

ga# < Ø          

baktımga << baktım (EZ), buldumga << buldum (EZ), coldumga << geldim (EZ), cürdümga << gördüm (EZ), tuttumga << tuttum (EZ), vurdumga << vurdum (EZ)

#h < Ø          

hama < ama (NB)

I/ < Ø          

amicam < amcam (EZ), hepisi < hepsi (EZ)

i# <  Ø        

vakıttani << vakitten (NB), yarışmalardani < yarışmalardan (NB)

k# < Ø              

cenekse << gene de (< yine de) (NB), ününük << ünlü (NB)

m# < Ø      

beçim << belki (NB), belçim < belki (EZ), yoksem << yoksa (EZ)

s/ <  Ø        

şeysınde << şeyinde (SZ)

t# <  Ø       

çeret << kere (NB)

y/ < Ø              

dayim < daim (SZ), yokyum < yokum (NB)

VV > VyV            

radiyo < radio  (NB)

         KK > KVK            

         yugoslaviyanın < yugoslavyanın (NB)

1.2.25. Benzetme

Bir sesin, nitelikleri itibariyle, bir başka sesi kendisine benzetmesidir:

Ünsüz benzetmesi:

/nd/ < /md/

şindi < şimdi (NB),  (gerilek-yandaş-yarı benzetme)

         /mb/ < /nb/         

         stambolda << istanbulda (SS), ombeş < onbeş (EZ), (gerilek-yandaş-yarı benzetme)

1.2.26. Muhafaza

Mitroviça Türk ağzındaki kimi kelimeler, eski şekillerini muhafaza etmektedir:

yiàırmi / yigirmi  : yirmi (SS)

1.2.27. Palatallaşma

Yumuşak damak

doĺi << dolu (RZ), igbaĺĺi << ikballı (20 – 162), isĺa << ıslah (SS), oĺidi << oluyordu (EZ) 

Ön damak

birØıkte << birlikte (EZ), deØırmişın << delirmişsin (NB), isØÀymiş << ıslahmış (NB), Øazım < lazım (EZ), pisØık << pislik (RZ)

SONUÇ

Yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda Mitroviça Türk ağzında ünlü – ünlü uyumsuzluğu had safhada olduğu için sık görülmektedir. Bununla birlikte dişlileşme, damaklılaşma, ötümlüleşme, erime, yutulma, daralma, tekleşme ve türeme çok sık görülmektedir.

Oysa dudaklılaşma, patlayıcılaşma, ötümsüzleşme, büzülme, derilme, düşme, genişleme, düzleşme, yuvarlaklaşma, ikizleşme, toplaşma, karışma, kaynaşma ve palatallaşma daha nadir görülmektedir.

Ancak muhafaza etmekte de Mitroviça Türk ağzı eski kelimeleri korumuştur. Mitroviça Türk ağzı bölgesel olarak farklı dillerin etkisinden kurtulamadığı için belki de bu değişiklikleri yaşamaktadır. Dil etkileşimi açısından Mitroviça Türk Ağzı ayrıca disiplinler arası araştırma ve incelemelere de muhtaçtır. 

KAYNAK KİŞİLER:

KISALTMASI

ADI VE SOYADI

YAŞI

EZ

Erol Zekeriya

53

NB

Necat Baliç

55

RZ

Remzi Zekeriya

68

SS

Sadık Saraç

83

SZ

Salih Zekeriya

68

 

KAYNAKÇA

Adonyan, Avram  “Balkan Harbi Tarihi” Türkçesi: Zaven Biberyan, Istanbul 1975

s. 127

Akalın, Mehmet, “ Tarihi Türk Şiveleri” Ank.1988

Aksoy, Ömer Asım, “ Gaziantep Ağzı” İst. 1945

Aktepe, M. Münir, “XIV. ve XV. Asırlarda Rumeli’nin Türkler Tarafından

İskanına Dair”, Türkiyat Mec. 1986

Altınay, Ahmet Refik, “Anadolu’da Türk Aşiretleri” (966 – 1200), İst. 1989

Atalay, Besim, “Divanü Lugati’t – Türk Dizini IV” Ankara. 1986

Avram, Adonyan, “Balkan Harbi Tarihi” Türkçesi: Zaven Biberyan, Istanbul 1975

s. 127

Banguoğlu, Tahsin, “Türkçe’nin Grameri” Ank. 1986

Caferoğlu, Ahmet “Anadolu ve Rumeli Ağızlarının Bugünkü Durumu” VII.

TD Kurultayında okunan bilimsel bildiriler-1957 Ankara TDK, 1960 s. 65-70 Makedonija, Makedonski jezik VII, 1957 s.147-164

Caferoğlu, Ahmet”Anadolu ve Rumeli Ağızları Ünlü Değişmeleri”, TDAY-B

Ankara, TDK, 1964, s. 1-33

Caferoğlu, Ahmet “ Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar” İst. 1940

“ Anadolu Ağızlarından Toplamalar” İst. 1943

“ Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Derlemeler” İst. 1944

“ Güneydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar” İst.1945

“ Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar” İst. 1946

“ Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler” İst. 1943

“ Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler” İst. 1951

“Anadolu ve Rumeli Ağızlarında Ünlü Değişmeleri”     

TDAY, 1964

Canhasi, Suzan, Kosova, Priştine Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk

Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğr.Üyesi

Çabej, Eqrem, “Studime Gjuhesore III, Rilindja Prishtine, 1987”

Dallı, Hüseyin, “Kuzey – Doğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine Araştırmalar”,

Ank. 1978, TDK yayınları.

Dallı, Hüseyin “ Kuzeydoğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine Araştırmalar”

Ank. 1991

Dedoviç Suzana, “Mitrovaçki Turski Govor”, Belgrad Üniversisi, 1992, Belgrad

Dedoviç Suzana, “Morfoloşke Karakteristike Mitrovaçkog Turskog Govora”,

Çasopis za Duruştvene Nauke, Priştina, 1994, s.85-89;

“Fonetske Karakteristike Mitrovaçkog Turskog Govora”, Zbornik Filoloşkog Fakulteta u Priştini, Kniga II, Priştina 1993, s.111-134;

“Kosova Mitroviçası Türk Halk Edebiyatından Derlemeler” ÇEVREN, Özel sayı Bal-Tam, Prizren 2001.s.134-150;

“Mitroviça Türk Ağzının Başlıca Özellikleri” Bay dergisi, Prizren 2004

Ercilasun, Ahmet Bican, Kars İli Ağızları, Ank. 1963

Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İst. 1981

Gabain, A. Von, “ Eski Türkçe’nin Grameri” (çev. Prof. Dr. M. Akalın), Ank.

1978

Gemalmaz, Efrasiyab, “ Erzurum İli Ağızları” Erzurum 1978

Hazai, Georges,  “Beitrage zur Kenntnis der Turkischen Mundarten Mazedoniens,

Rocznik Orientalityczny, XXII-2, 1960, s. 83-100

Hazai, Georges,“Rumeli Ağızlarının Tarihi Üzerine”, TDAY-B, Ankara TDK,

1960, s. 205-211

Hazai, Georges “Rumeli Ağızları Tarihinin İki Kaynağı Üzerine”, TDAY-B,

1963,  Ankara, TDK 1963 s. 117-121

Gökbilgin, Tayyip, XV. ve XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livasındaki Has –

Mukataa, Mülk ve Vakıflar, İst. 1952

Gülensoy, Tuncer, “Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme”,

TDKY/B, 1984, Ankara, 1987, s.87-147

Gülensoy, Tuncer, Kütahya ve Yöresi Ağızları, Ank. 1988

Gülensoy, Tuncer, “Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası” ,Kültür Bakanlığı MFADY:33, Biyografiler/Bibliyografyalar Dizisi: 7, Ankara1981

Gyula Nemeth, Zur Einleintung der Türkischen Mundarten Bulgariens, Sofia,

1956

Hacıeminoğlu, Necmettin “ Türk Dilinde Fiiller” İst. 1984

Hasan, Hamdi, Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve

Deyimler, TDKY:685, Ankara: TDKY 1997

Hasan, Hamdi, “Kocacık (Makedonya) Ağzının Ses Özellikleri”, SESLER,S.297,

Haziran 1995, Üsküp, s.29-43

Hasan, Hamdi, “Kalkandelen Türk Ağzı” SESLER,yıl XIX, S.173(Şubat-1983)

Üsküp,s.103-131

Hasan, Hamdi, “Tetovkiot Turski Govor, Tetovo i Tetovsko Niz İstorijata”

Tetovo 1982

Hilt Selim, "Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti'nde Türk Dilindeki Okulların Kırk

Yıllık Gelişimi ve Başarıları", Sesler Dergisi, Usküp, şubat 1985, sayı 193, s. 25.

İbrahim, Nazım “ Cümle Bilgisi”, SESLER, S.318-319, Eylül-Ekim

1997,Üsküp,s.89-95

İbrahim, Nazım, “Vrapçiş’te ve Çevresi Türk Ağzı(Makedonya)”, Yüksek Lisans

Tezi, Ankara: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü- Türk Dili ve Edebiyatı, Ana Bilim

Dalı,1997

İnalcık, Halil, “Osmanlı Imperatorluğu (Klasik devir 1300-1600)”, Belgrad, 1974

s. 239

İslam Ansiklopedisi, Cilt 4 Kırklareli Vilayeti, Dahiliye Vekaleti, Vilayetler

İdaresi, Umum Müdürlüğü, Sayı: 7

Janos Eckman, “Kumanova Türk Ağzı”, TDKY, S-191, Nemeth Armağanı,

Ankara 1962, s. 111-127

Janos Eckman, “Dinler (Makedonya) Türk Ağzı”, TDAY-B, Ankara, TDK, 1960,

s. 189-204

Kalay, Emin, “ Edirne İli Ağızları” Ank. 1998

Kaleşi, Hasan, “Prizren kao kulturni centar za vreme Turskog perioda” Gjurmime

Albanologjike,    sayı, 1, Priştine 1962 s. 92

Kakuk, Suzanne “Le dialect Turc d’Ohriden Macédonie, Acta Orientalia Academia e Scientarum Hungaricae, Tomus XXVI/2-3, 1972, s. 227-282

Karahan, Leyla “Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması” Ank. 1996

K. Katona, Louis, “Le dialecte turc de la Macédonie de l’Ouest”, TDAY-D, Ankara, TDK, 1969, s. 57-194

Kaya, Güven, “Yugoslavya Türk Halkı Yazınına Gerçekçi Bir Bakış”, Tan Yayınevi, Priştine 1986. s.9

Korkmaz, Zeynep, “Güney – Batı Anadolu Ağızları” Ank. 19

“ Batı Anadolu Ağızlarında Asli Vokal Uzunlukları Hakkında” TDAY 1953, s. 197 – 204

Korkmaz, Zeynep, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, Ank. 1977

Kowalski, Tadeusz, Osmanisch-Turkische Volkslieder aus Mazedonien: WZKM,

XXXIII (1926), s. 166-231

Kowalski, Tadeusz, “Zagadki ludowe tureckie (Enigmes popularies turques):

Prace Komisiji Oriental istyezny Polskiej Akademi Umeiejetnosci” No. 1. Krakow, 1919 Ülküsal, Müstecip, Dobruca ve Türkler, Ankara 1987

Krasniç, Ayten “İpek Türk Ağzında Söylenen Maniler ve Bazı Ağız Özellikleri”,

ÇEVREN 51, Priştine, 1986,s.117-122

Mansuroğlu, Mecdut, “Edirne Ağzında Yapı, Anlam, Deyim ve Söz Dizimi

Özellikleri”, TDA Yıllığı, Ank. 1960

Morina, İrfan, “Mamuşa Türk Halkı Ağzı Üzerinde Dil Araştırması” (Doktora

Tezi), İstanbul, 1985

“Mamuşa Ağzının Fonetik Özellikleri”, ÇEVREN, XII/49, Priştine 1985,s.23-32

“Mamuşa Ağzının Morfolojik Özellikleri”, ÇEVREN, XII/50, Priştine, 1985, s.21-35

Novakoviç, Stoyan “ Srbi i Turci XIV i XV veka” Beograd 1960, 46-49

Obradoviç, Dragomir, “Prosvetne Prilike u Juznoj Srbiji”, Skoplje i Juzna Srbija

Beograd, 1925, s. 125-141

Olcay, Selahattin, “ Erzurum Ağzı ” Ank. 1966

“ Doğu Trakya Yerli Ağzı” Ank. 1966

Olcay, Selahattin “ Doğu Trakya Yerli Ağzı” Ank. 1995

Olivera Yaşar-Nasteva, “Turskiot govor vo Gostivarskiot kraj”, Gostivarskiot

kraj-II, Gostivar: Opştinsko sobranie, 1970, s. 271-306

Olivera Yaşar-Nasteva, “Za nekoi fonoloşki izmeni vo govorot na turskiot

naselenie vo Gostivarsko”, Godişen Zbornik, Knjiga 21, Skopje, Filoloşki Fakultet Skopje, 1969, s. 237-244

Oktay Ahmed,”Resne ve Çevresi Türk Ağızların Fonetik ve Sözlük Özellikleri”,

Yüksek Lisans Tezi, Üsküp, Kiril ve Metodik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2001

Öztuna, Yılmaz “Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi”, Cilt:3.

Istanbul, Hayat Yayınları 1967, s. 47-50.

Sevin Alil, “Radoviş ve Çevresi Türk Ağzı”, Yüksek Lisans Tezi, Üsküp, Kiril ve

Metodik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü, 2000

Sümer, Faruk, “Oğuzlar”, Ankara 1980

Şanlı, Cevdet “ Kırklareli İli Merkez İlçe Köyleri Ağızları” Yüksek Lisans Tezi,

Edirne 1990

Yaşar, Yücel, Ali Sevim, “Türkiye Tarihi” Cilt: II. Osmanlı Dönemi (1300 –

1366). Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1990, s. 32

Yeni Türk Ansiklopedisi, Cilt 2, Ötüken Neşriyat, İst. 1985

Yenibal, Selahattin, “Kırklareli Ağzı ve Hususiyetleri”, İ. Ü. Edb. Fak. Mezuniyet

Tezi, No: 8/1718 – 1974

Yusuf, Süreyya, “Dil Çalışmaları”,Tan Yayınevi,Priştine,1984,s.37-65

Yusuf, Süreyya, ”Arnavutçadan Prizren Türkçesine Aktarmalar”

ÇEVREN,IV/III,S.5, Priştine, s. 45-47

Yusuf, Süreyya, “Prizren Türkçesinde Kimi Yabancı Ögeler”, Çevren 1/3 (1974),

Priştine, s. 32-38

Taşköprülü Zade, “Eş-şelia'lun-nu'maniye fi,ulema'i devleti 1-'osmaniye”,

Istanbul, 1985, s. 381

Tuna, O. Nedim, “ Türk Dilbilgisi Fonetik ve Morfoloji” Malatya, 1986

Turan, Zikri, “ Fonetik ve Morfoloji Ders Notları” Sakarya, 2006/2007

Türk Ansiklopedisi (İnönü Ansiklopedisi), K. Maddesi

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, 7, Makedonya, Yugoslavya

(Kosova) Türk Edebiyatı, Kültür Bakanlığı , Ankara 1997 s. 305.

Yeni Türk Ansiklopedisi, Cilt 2, Ötüken Neşriyat, İst. 1985

İslam Ansiklopedisi, Cilt 4 Kırklareli Vilayeti, Dahiliye Vekaleti, Vilayetler

İdaresi, Umum Müdürlüğü, Sayı: 7