• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ALİ ŞÎR NEVÂYÎ’NİN GARÂBÜ’S-SIGAR ADLI DİVANINDA ALLAH TASAVVURU
(THE IMAGINATION OF GOD IN ALI ŞİR NEVÂYİ'S DIVINE NAMED GARABÜ’S-SIGAR )

Yazar : Dr. Muhterem SAYGIN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 11
Sayı : 34
Sayfa : 190-225


Özet
Allah’ın varlığı ve mahiyeti konusu, en eski çağlardan beri insanoğlunun merak ettiği konulardan biri olmuştur. Tarihî süreç içinde felsefe, tasavvuf, kelam gibi disiplinler Allah’ın varlığı ve mahiyeti konusunda farklı görüşler ortaya atmışlardır. İnsan, Allah’ın yarattığı bir varlıktır. İnsanın aşkın bir varlık olan Allah’ı tanıyabilmesi ancak Allah’ın vahiy yolu ile kendisini kutsal kitaplarda insanlara tanıttığı ölçüde mümkün olabilir. Bunun dışında insanın Allah’ın mahiyeti ile ilgili tasavvurları; onun, içinde yaşadığı toplumun kültürü, algısı, birikimi, hayal gücü ile sınırlı kalacaktır. Tanrı tasavvuru; zamana, topluma ve dinlere göre değişebilmektedir. Allah’ın mahiyetinin ve zatının duyularla algılanamayışı sebebiyle İslam âlimleri, Kur’an-ı Kerim’de geçen isim, sıfat ve ifadeler vasıtasıyla Allah’ı tanımaya çalışmışlardır. Sanatkâr, içinde yaşadığı toplumun dinî inanışlarını, maddi ve manevi kültür ögelerini; toplumun varlıkları, yaşamı ve evreni algılama biçimini kısaca yaşadığı devrin zihniyetini eserlerinde estetik bir biçimde ifade eden kişidir. Farklı bilim ve sanat dalları ile ilgili zengin bir kaynağa sahip olan klasik Türk edebiyatı, Türk-İslam medeniyeti hakkında önemli bilgiler vermektedir. Klasik Türk edebiyatı metinlerinin kültürü aktarma işlevinin ortaya konulabilmesi için disiplinler arası çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada disiplinler arası yaklaşımla; metin merkezli, kültür bağlamlı bir yöntem izlenerek Ali Şîr Nevâyî’nin Garâibü’s-Sıgar adlı divanında Allah tasavvuru konusu ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Allah, klasik Türk edebiyatı, Çağatay edebiyatı, Ali Şîr Nevâyî, Garâibü’s-Sıgar.

Abstract
The existence and nature of God has been one of the subjects that mankind has been curious about since ancient times. In the historical process, disciplines such as philosophy, mysticism and kalam have put forward different views on the existence and nature of God. Man is a creature created by God. It is possible for man to know God, who is a transcendent being, only to the extent that God introduces himself to people in the holy books through revelation. Apart from this, man's conceptions of God's nature; it will be limited to the culture, perception, accumulation and imagination of the society in which he lives. God vision; It can change according to time, society and religions. Due to the fact that the nature and essence of Allah cannot be perceived by the senses, Islamic scholars have tried to know Allah through the names, attributes and expressions in the Qur’an. The artist reflects the religious beliefs, material and spiritual cultural elements of the society in which he lives; He is the person who aesthetically expresses the society's way of perceiving the beings, life and the universe, briefly the mentality of the era in which he lived. Classical Turkish literature, which has a rich source of different science and art branches, provides important information about Turkish-Islamic civilization. There is a need for interdisciplinary studies in order to reveal the function of transferring culture of classical Turkish literature texts. In this study, with an interdisciplinary approach; Following a text-centered, culture-related method, the subject of God's imagination is discussed in Ali Şîr Nevâyî's divan named Garâibü's-Sıgar.

Keywords
God, Classical Turkish literature, Chagatay literature, Ali Şîr Nevâyî, Garâibü’s-Sıgar.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri