• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK EDEBİYATINDA MU’AMMA ve SÜRÛRÎ’NİN “ŞERH-İ MU’AMMEYÂT-I MÎR HÜSEYİN” ADLI ESERİ
(MU’AMMÂ IN TURKISH LITERATURE AND SURURI’S WORK CALLED “SHARH-I MU’AMMAYAT-I MIR HUSAYN” )

Yazar : Dr. Tolga Öntürk    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 222-239


Özet
Kelime anlamı “gizlenmiş ve güç anlaşılır söz” olan mu’ammâ, edebiyatımızda bir ismin gizlenmesi şeklinde düzenlenmiş bilmecelere verilen addır. Başlangıçta Allah’ın doksan dokuz ismi hakkında yazılan mu’ammâlar, sonradan insan isimleri için de yazılmıştır. İnce zekâ ve derin bir birikim gerektiren mu’ammâ düzenleme ve çözme hususuna, şairlerimiz büyük önem vermişlerdir. Mu’ammâ, birçok nazım şekli gibi edebiyatımıza Fars edebiyatından geçmiştir. Türk edebiyatında XV. yüzyıldan itibaren Ali Şîr Nevâyî ile başlayan mu’ammâ söyleme geleneği, Muidî, Emrî, Muammâyî Ali ile devam eder. Türk edebiyatında mu’ammânın tarifi, tanımı ve çözüm yolları üzerine bazı eserlerde ve risâlelerde çeşitli bilgilere rastlamak mümkündür. Fuzûlî’nin “Mu’ammâ Risâlesi”, Bedri Dilşâd’ın “Murad-nâme” ve Feyzî’nin “Gül-i Sad-berg” adlı risalesinde mu’ammâların çözümüne ve düzenlenmesine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu eserlerin yanı sıra, mu’ammâ üzerine yazılmış şerhler de bu türle ilgili önemli bilgiler ihtiva eder. Bunlardan Sürûrî’nin Molla Câmî, Mir Hüseyin Mu’ammâyî ve Ali Ker’in mu’ammâları üzerine yaptığı şerhler oldukça önemlidir. Bilhassa Şerh-i Mu’ammeyât-ı Mir Hüseyin adlı eserde, mu’ammâların çözüm yollarını anlatan Sürûrî’nin, bu fendeki ustalığı da ortaya çıkar. Bu çalışmada, Türk Edebiyatında “şerh ve mu’amma” konuları hakkında bilgi verilmiş, Surûrî’nin “Şerh-i Mu’ammeyât-ı Mîr Hüseyin” isimli eseri nüshaları ile birlikte tanıtılmıştır

Anahtar Kelimeler
Surûrî, Mu’ammâ, Mir Hüseyn, Şerh, Türk Edebiyatı

Abstract
Literally meaning “hidden and ambiguous word,” mu’amma in our literature denotes riddles arranged by hiding a name. Mu’ammas were initially authored for God’s ninety-nine names, but they were later written for human names as well. As the mu’amma arrangement and analysis require keen intelligence and deep knowledge, our poets placed great emphasis on it. Like many other verse types, mu’amma was transmitted to our literature from the Persian one. In the Turkish literature, the tradition of reciting mu’amma started in 15th century with Ali Shir Nava’i and continued with Baki, Sultan Cem, and Muammayi Ali. One may find in some works and treatises some information about the definition, description, and ways of analysis of mu’amma. Fuzuli’s “Treatise on Mu’amma,” Bedri Dilshad’s “Murad-nama,” and Feyzi’s “Gul-i Sad-berg” include information about the arrangement and analysis of mu’ammas. In addition to these works, commentaries on mu’amma contain important information about this genre. Among them, Sururi’s commentaries on the mu’ammas of Mulla Jami, Mir Husayn Mu’ammayi, and Ali Ker are quite important. Especially Sharh-i Mu’ammayat-i Mir Husayn, in which Sururi tells about the ways of analysis of mu’ammas, reveals his expertise in this technique. In this work, information about "commentary and mu'amma" topics was given in Turkish Literature and it was introduced along with the copies of his work named " Sharh-i Mu’ammayat-i Mir Husayn ".

Keywords
Sururi, Mu’amma, Mir Husayn, Commentary, Turkısh Literature

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri