• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

GÜNEY SLAVLARININ KAHRAMANLIK ŞİİRİNDE TÜRKLER VE TÜRK İMGESİ
(THE TURKS AND THE TURKISH IMAGE IN THE HEROIC POEMS OF THE SOUTHERN SLAVS )

Yazar : Doç. Dr. Ömer Aksoy    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 16
Sayfa : 78-107


Özet
Türklerin 14. yüzyıldan itibaren Avrupa’da başlayan fütuhatı ve asırlar boyunca Avrupa’nın en önemli askerî ve siyasi gücünü temsil etmesi, Avrupalı Hristiyanların belleğinde pejoratif bir Türk imajının oluşmasına neden olmuştur. Türkler ve Avrupalı toplumlar arasında cereyan eden ve yüzyıllarca süren mücadele ve hezimetler Avrupalının düşünce dünyasında Türk imajını belirlemiştir. Bu bakış açısına göre Türkler göreli korkunç, barbar, kendilerine karşı nefret duyguları beslenen bir kavim, Tanrı tarafından kendilerine verilen bir ceza; Tanrı’nın gazabı olarak tasavvur edilmiştir. Türklerin, Avrupalıların zihinlerinde oluşturdukları bu pejoratif imaj, günümüze değin çeşitli edebiyat ve folklor ürünleri vasıtasıyla terennüm edilmiş, Avrupalıların zihninde var olan Türk algısı roman, balad, destan gibi edebî türlere ilham vermiştir. Diğer bir açıdan baktığımızda ise romantik ulusçuluk çağında, Avrupa’nın multietnik yapısı itibariyle en karmaşık bölgesini teşkil eden Balkan coğrafyasında yaşayan halkların, ulusal tarih ve kimliklerinin oluşumu safhasında zihinlerinde yer edinen pejoratif Türk algısının ve Türk düşmanlığının rolü büyüktür. Biz de bu çalışmamızda Güney Slavları olarak tanımladığımız; Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ülkelerinin sınırları içerisinde yaşayan Slav toplulukların kahramanlık şiirlerinde Türklerin ve Türk imgesinin ne şekilde yansıtıldığı meselesi üzerinde duracağız. Ayrıca Katolik, Ortodoks ve Müslüman destan anlatıcılarının etnik ve dinî kimliklerinin destanların yapısına ve destanlarda geçen Türk imgesine olan etkisini belirlemeye çalışacağız. Bu çalışmayı yapma amacımız toplumların kolektif bilinçaltını en iyi şekilde yansıtan folklor ürünleri olan destanlar vasıtasıyla Güney Slavlarının zihinlerinin derinliklerinde yüzyıllarca süren Türk hâkimiyetinin etkisi ile oluşan Türk imgesinin taşıdığı olumlu-olumsuz hususiyetleri ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler
Güney Slavları, kahramanlık şiiri, Türkler, Türk imgesi, ulusçuluk.

Abstract
The fact that Turks represented the most important military and political power in Europe starting from the 14th century onwards, has led to the creation of a pejorative Turkish image in the memory of European Christians throughout Europe. The struggle between Turks and European societies and the centuries of struggles and defeats have determined the Turkish image in the world of European thought. From this point of view, the Turks were envisioned as horrible, barbaric, and people who were fed with feelings of hatred towards themselves, a punishment sent by God and wrath of God. This pejorative image created by the Turks in the minds of Europeans has been verbalised by various literary and folklore products up to the present day, and Turkish perception that exists in the minds of Europeans has inspired the literacy such as novels, ballads, epics. On the other hand, in the era of romantic nationalism, the pejorative Turkish perception and the Turkish hostility in the minds of the peoples living in the Balkan region, which constitute the most complex region of Europe in terms of multiethnic structure, have a great role in the formation of their national history and identities. In this study, we will focus on how Turks and Turkish images are reflected in the heroic poems of Slavic communities that we defined as Southern Slavs, living in the borders of Bosnia, Herzegovina, Croatia, Serbia and Montenegro. We will also try to determine effect of the ethnic and religious identities of the Catholic, Orthodox and Muslim epic narrators on the structure of the epics and the Turkish image in the epics. The aim of this study is to reveal the positive and negative characteristics of the Turkish image formed by the influence of the Turkish domination that has lasted for centuries in the depths of the South Slavs through the epics of folklore products which best reflect the collective subconscious of societies.

Keywords
Southern Slavs, poetry of poetry, Turks, Turkish image, nationalism.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri