• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ENDERUNLU VÂSIF DİVANI’NDA ŞAİRE VE SANAT ÇEVRESİNE BAKIŞ
(THE VIEW OF POET AND ART ENVIRONMENT IN ENDERUNLU VÂSIF’S DIWAN )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Zafer Topak    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 19
Sayfa : 376-398


Özet
Bu çalışmada, Enderunlu Vâsıf Divanı’nda yer alan poetik içerikli dizelerden hareketle onun, şair karşılığında kullandığı kelime ve tamlamalar, bir şairde olmasını istediği şairlik özellikleri, şairle ilgili yaptığı benzetmeler, diğer şairlerle ve yaşadığı toplumun sanata bakışı ile ilgili düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Vâsıf, şaire dair görüş ve düşüncelerini Divan’ında çoğunlukla kasidelerinin fahriye bölümlerinde ve gazellerinin mahlas beyitlerinde dağınık bir şekilde dile getirmiştir. İlgili manzumeler, konu kapsamında incelendiğinde Vâsıf’ın, kendi şairlik özelliklerinden hareketle bir şair portresi çizmeye çalıştığı görülür. Onun poetikasına göre bir şairde olması gereken özelliklerden birkaçı şöyledir: Şairlik kabiliyeti, akıl ve idrak sahibi olmak, özgün ve mucizevî söyleyiş, çabuk kavramak, şiir ilminde üstad olmak, maharet, irfan sahibi olup feyiz ve ilhamla söylemek. Vâsıf, kendi şairliğini “âlim, tüccar, gül bahçesi, pehlivan, sultan, bülbül, Bihzad, Rüstem” vb. unsurlara benzetmiştir. O, şairde aradığı “akıcı, güzel ve ahenkli söyleyiş, tatlı dil” gibi bazı özellikleri de bu unsurlar aracılığıyla dile getirmiştir. Vâsıf, ilgili beyitlerde “Nef‘î, Nedim, Münîf, Es’ad, Râsih, Sırrî” gibi kendi döneminde ve kendinden önceki dönemde yaşamış bazı şairlerle ilgili değerlendirmeler yapmış, yaşadığı toplumun sanata bakışına dair önemli tespitlerde bulunmuştur. Vâsıf’ın bu tespit ve değerlendirmeleri, klasik şiirin şaire bakışındaki benzer ve farklı yönlerin tespitine yönelik yapılacak çalışmalar için önemli veriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Enderunlu Vâsıf, poetika, klasik Türk şiirinin poetikası, şair, şairin özellikleri.

Abstract
In this study, it is aimed to determine the words and phrases used in exchange for the poet, the poetical features he wants to be in a poet, his metaphors about the poet and his views of the society he lives in, based on the poetic strings in Enderunlu Vâsıf’s Divan. Vâsıf mentions his opinions and thoughts about the poet in the Divan, mainly in the compliment (fahriye) sections of his odes (kaside) and pseudonym (mahlas) couplets (beyit) of his lyrics (gazel). When the relevant verses are examined within the scope of the subject, it is seen that Vâsıf tries to draw a portrait of a poet based on his own poetical features. According to his poetics, some of the characteristics that a poet should have are: his ability to be a poet, to have reason and comprehension, to have original and miraculous discourse, to grasp quickly, to be a master in poetry, to have skill, wisdom and say with inspiration and inspiration. Vâsıf likened his poetry to elements such as “scholar, merchant, rose garden, wrestler, sultan, nightingale, Bihzad, Rüstem” He also expressed some of the features of the poet, such as "fluent, beautiful and harmonious utterance, sweet language" through these elements. Vâsıf made evaluations about some poets who lived in their own period and in the previous period, such as “Nef‘î, Nedim, Münîf, Es’ad, Râsih, Sırrî” and made important determinations about the society's view of art. These determinations and evaluations of Vâsıf provide important data for the studies which will be done for the determination of similar and different aspects of the poetical view of classical poetry.

Keywords
Enderunlu Vâsıf, poetics, poetics of classical Turkish poetry, poet, poet characteristics.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri